Asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych / dyscyplina ekonomia i finanse

INSTYTUCJA: Politechnika Świętokrzyska
Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego
MIASTO: Kielce
STANOWISKO: badawczo-dydaktyczne, asystent
DYSCYPLINA NAUKOWA: ekonomia i finanse (dyscyplina deklarowana)
DATA OGŁOSZENIA: 2.06.2022r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 5.07.2022 r.
LINK DO STRONY: www.tu.kielce.pl/konkursy
SŁOWA KLUCZOWE: ekonomia, finanse publiczne, finanse przedsiębiorstw, zarządzanie finansami, pośrednictwo finansowe, bankowość.

OPIS

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2018 poz. 1668, z późn. zm.).

Kandydat powinien:

 • posiadać stopień naukowy magistra ekonomii lub magistra kierunków pokrewnych w ramach dyscypliny naukowej: ekonomia i finanse;
 • posiadać zainteresowania naukowe dotyczące problematyki systemu finansowego państwa, finansów publicznych, finansów przedsiębiorstw, pośrednictwa finansowego, potwierdzone dorobkiem naukowym, stwarzającym możliwość uzyskania stopnia doktora w okresie 3 lat od dnia podjęcia pracy w PŚk;
 • posiadać potencjał w zakresie dalszego rozwoju naukowego i prowadzenia badań naukowych w dyscyplinach naukowych: ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości;
 • posiadać kwalifikacje zawodowe na poziomie akademickim do prowadzenia zajęć dydaktycznych;
 • posiadać predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej, wykazywać się samodyscypliną, kreatywnością i samodzielnością w pracy;
 • wykazać się znajomością języka angielskiego na poziomie umożliwiającym studiowanie literatury naukowej, redagowanie artykułów naukowych oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych;
 • wykazać się znajomością języka polskiego umożliwiającą prowadzenie zajęć dydaktycznych.

Kandydat powinien być przygotowany do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu: finansów, finansów publicznych, finansów przedsiębiorstw, pośrednictwa finansowego, zarządzania finansami przedsiębiorstw.

Wymagane dokumenty:

 • podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Politechniki Świętokrzyskiej,
 • kwestionariusz osobowy,
 • życiorys (CV) wraz z autoreferatem zawierającym informacje o dorobku naukowym oraz dydaktycznym i organizacyjnym mającym związek z przyszłą pracą w uczelni,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich (studia II stopnia),
 • ewentualne inne dokumenty, potwierdzające posiadane doświadczenia i kwalifikacje zawodowe,
 • oświadczenie Kandydata, że Politechnika Świętokrzyska będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Oferty należy kierować na adres:

Politechnika Świętokrzyska
Biuro Dziekana Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego
Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce, pok. 6C

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia. Wszystkie dokumenty dostarczone na konkurs zostaną zwrócone w przypadku niezatrudnienia.

Ogłoszeniodawca zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu na każdym jego etapie bez podania przyczyny.


INSTITUTION: Kielce University of Technology
Faculty of Management and Computer Modelling
CITY: Kielce
POSITION: research and teaching / Assistant Lecturer
DISCIPLINE: economics and finance (discipline declared)
POSTED: 2.06.2022
EXPIRES: 5.07.2022
WEBSITE: www.tu.kielce.pl/konkursy
KEYWORDS: economics, public finance, corporate finance, financial management, financial intermediation, banking.

DESCRIPTION

A person who applies for a position has to meet the conditions specified in Art. 113 of the Act of July 20, 2018 – Law on Higher Education and Science (consolidated text, Journal of Laws of 2018, item 1668 with amendments).

Applicant should:

 • hold a master’s degree in economics or a master’s degree in related fields of study: economics and finance;
 • have scientific interests in the issues of the state’s financial system, public finances, corporate finances, financial intermediation, confirmed by scientific achievements which make it possible to obtain a PhD degree within 3 years of starting work at PŚk;
 • have the potential for further scientific development and conducting research in the scientific disciplines: economics and finance and management and quality sciences;
 • have professional qualifications at the academic level to teach university students;
 • have predispositions to scientific work and teaching, show self-discipline, creativity and independence at work;
 • have command of the English language at the level necessary for studying scientific literature, editing scientific papers and teaching;
 • have command of the Polish language necessary for teaching.
  The candidate should be prepared to teach courses in: innovative enterprise management, intellectual property protection and management, and controlling.

Documents required:

 • an application for employment addressed to the Rector of Kielce University of Technology,
 • a personal questionnaire,
 • a CV along with a summary of scientific achievements and possible teaching and organizational accomplishments related to future work at the university,
 • a certified copy of a master’s degree diploma (second-cycle studies),
 • a certified copy of the doctor’s degree diploma or a certificate of the candidate’s open doctoral dissertation,
 • a declaration that Kielce University of Technology will be the candidate’s primary place of work within the meaning of the Act on Higher Education.
 • a copy of the certificate of completion of postgraduate studies or other training courses,
 • Candidate’s declaration that the Kielce University of Technology will be their primary place of employment within the meaning of the Act on Higher Education.

The documents should be sent to the following address:

Politechnika Świętokrzyska
Biuro Dziekana Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce, pok. 6C

The candidate selection process will be completed within no later than three months of the date of this advertisement. All supporting documents submitted for a job application will be returned to unsuccessful applicants.

The Advertiser reserves the right to cancel the competition at any stage without giving any reason.


Informacja o wyniku konkursu na asystenta

Utworzono: 02.06.2022 Opublikowano: 03.06.2022 Modyfikowano: 18.07.2022
Autor: dr hab. inż. Dariusz Bojczuk, prof. PŚk Publikujący: Miłosz PINDUR Modyfikujący: Miłosz PINDUR