Asystent / adiunkt badawczo-dydaktyczny w Katedrze Zarządzania i Marketingu

INSTYTUCJA: Politechnika Świętokrzyska, Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego
MIASTO: Kielce
STANOWISKO: asystent/adiunkt badawczo-dydaktyczny
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki o zarządzaniu i jakości, ekonomia i finanse
DATA OGŁOSZENIA: 6.06.2022
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 9.09.2022 r.
LINK DO STRONY: www.tu.kielce.pl/konkursy
SŁOWA KLUCZOWE: nauki ekonomiczne; nauki o zarządzaniu
OPIS: (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Kandydat powinien legitymować się:

 • wykształceniem wyższym ekonomicznym w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości, ekonomia i finanse,
 • dyplomem magistra (asystent) lub stopniem naukowym doktora nauk ekonomicznych lub nauk o zarządzaniu (adiunkt),
 • liczącym się dorobkiem naukowym i dydaktycznym,
 • doświadczeniem w prowadzeniu, przez okres co najmniej dwóch semestrów, przedmiotów zbliżonych do: marketing, podstawy zarządzania, zarządzanie rozwojem organizacji, zarządzanie strategiczne, zarządzanie innowacjami, zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • biegłą znajomość języka polskiego,
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego.

Wymagane dokumenty:

 • podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Politechniki Świętokrzyskiej,
 • kwestionariusz osobowy,
 • życiorys (CV),
 • odpis dyplomu uzyskania tytułu naukowego magistra i stopnia naukowego doktora,
 • autoreferat zawierający informacje o dorobku naukowym, dydaktycznym, organizacyjnym oraz osiągnięciach w zakresie kształcenia kadr,
 • oświadczenie Kandydata, że Politechnika Świętokrzyska będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu.

Oferty należy kierować na adres:

Politechnika Świętokrzyska
Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego
Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce, pok. 6C

Termin składania zgłoszeń upływa dnia 9 września 2022 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi we wrześniu 2022 r.

Kandydaci, których oferty nie zostaną przyjęte, otrzymają zwrot dokumentów.


INSTITUTION: Kielce University of Technology, Faculty of Management and Computer Modelling
CITY: Kielce
POSITION: Assistant Professor/ Assistant Lecturer – research and teaching
DISCIPLINE: management and quality sciences, economics and finance,
POSTED: 6.06.2022
EXPIRES: 9.09.2022
WEBSITE: www.tu.kielce.pl/konkursy-na-stanowiska
KEYWORDS: economics, management sciences
DESCRIPTION:

A person who applies for the post has to satisfy the requirements specified of the Law on Higher Education (Official Journal of Laws, 2020.85, art. 119).

The candidate should:

 • hold a Master’s degree in economics in the field of social sciences in economics or management,
 • hold a doctorate in management or economics or Master degree,
 • have a record of scientific and didactic achievements,
 • have at least two semesters experience in teaching at academic level related to marketing; principles of managements; management of business development; strategic and innovation management; human resources management,
 • speak Polish fluently and have interpersonal skills in English.

Documents required:

 • application for employment addressed to the Rector of the Kielce University of Technology,
 • personal questionnaire,
 • curriculum vitae (CV),
 • copy of the Master of diploma and copy of the Doctor’s diploma,
 • list of academic achievements including publications, teaching, organization and other activities relating to university work.
 • declaration of the candidate that the Kielce University of Technology will be the primary place of employment within the meaning of the Law on Higher Education

The documents should be sent to the following address:

Politechnika Świętokrzyska
Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce

Date of collecting a job applications expires 9.09.2022. The candidate selection process will end in September 2022. All supporting documents submitted for a job application will be returned to unsuccessful applicants.

Utworzono: 06.06.2022 Opublikowano: 06.06.2022 Modyfikowano: 09.09.2022
Autor: dr hab. inż. Dariusz Bojczuk, prof. PŚk Publikujący: Miłosz PINDUR Modyfikujący: Miłosz PINDUR