Asystent w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych

INSTYTUCJA: Politechnika Świętokrzyska
Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego
MIASTO: Kielce
STANOWISKO: asystent
DYSCYPLINA NAUKOWA: (1) informatyka techniczna i telekomunikacja lub inna dyscyplina z dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych obejmująca informatykę stosowaną oraz (2) nauki o zarządzaniu i jakości
DATA OGŁOSZENIA: 12.07.2022
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 9.09.2022
LINK DO STRONY: www.tu.kielce.pl/konkursy
SŁOWA KLUCZOWE: informatyka, zastosowania informatyki, zarządzanie
OPIS

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 85).

Kandydat powinien:

 • posiadać ukończone studia stopnia pierwszego i drugiego na jednym z kierunków: informatyka, informatyka stosowana, edukacja techniczno-informatyczna lub kierunku i specjalności związanej z zastosowaniami informatyki w naukach o zarządzaniu lub w naukach technicznych,
 • posiadać ukończone studia wyższe magisterskie z wynikiem co najmniej dobrym plus,
 • posiadać zamiłowanie do pracy naukowej i dydaktycznej w obszarze zastosowań informatyki, wykazywać się samodyscypliną, kreatywnością i samodzielnością w pracy,
 • wykazać się znajomością języka obcego, najlepiej angielskiego, na poziomie umożliwiającym studiowanie literatury oraz redagowanie artykułów naukowych,
  – wykazać się biegłą znajomością języka polskiego.

Kandydat powinien być przygotowany do prowadzenia ćwiczeń laboratoryjnych w języku polskim z zakresu:

 • zastosowań technologii informatycznych, w tym Data Mining, w naukach o zarządzaniu lub naukach technicznych,
 • zarządzania danymi (w szczególności bazy danych, hurtownie danych),
 • programowanie stron internetowych i języki programowania wysokiego poziomu, w szczególności języka Python.

Wymagane dokumenty:

 • podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Politechniki Świętokrzyskiej,
 • kwestionariusz osobowy,
 • życiorys z uwzględnieniem ewentualnego dorobku dydaktycznego i naukowego,
 • odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów magisterskich,
 • oświadczenie Kandydata, że Politechnika Świętokrzyska będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Oferty należy kierować na adres:

Politechnika Świętokrzyska
Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego
Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty mniejszego ogłoszenia. Kandydaci, których oferty nie zostaną przyjęte, otrzymają zwrot dokumentów.


INSTITUTION: Kielce University of Technology
Faculty of Management and Computer Modelling
CITY: Kielce
POSITION: asistant
DISCIPLINE: computer science / informatics
DATA OGŁOSZENIA: 12.07.2022
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 9.09.2022
WEBSITE: www.tu.kielce.pl/konkursy
KEYWORDS: computer science, informatics, computer science application, management

DESCRIPTION
A person who applies for a position has to meet the conditions set out in Art. 113 of the Act of July 20, 2018 – Law on Higher Education and Science (consolidated text, Journal of Laws of 2020, item 85).

Applicant should:

 • have completed engineer’s degree studies and master’s degree studies in one of the following fields of study independently: computer science, applied computer science, computer science for engineering and education, or field of study connected with the application of computer science in management sciences or technical sciences,
 • have at least the B+ grade („Good Plus)” on the master’s diploma,
 • have a predilection for scientific and didactic work in informatics application area, should be self-disciplined, creative, and self-reliant,
 • command of foreign language, English suggested, at the level that enables studying scientific texts and elaborating scientific articles,
 • be fluent in Polish.

The candidate should be prepared to conduct classes in Polish with students in the following areas:

 • application of information technology, including Data Mining, in management sciences or technical sciences,
 • data management (databases, data warehouses in particular),
 • web programming and high-level programming languages, Python programming language in particular.

The document listed below are required:

 • a job application letter directed to the Rector of Kielce University of Technology,
 • a personal questionnaire,
 • a CV, with possible educational and scientific achievements as well as other accomplishments related to work at a university,
 • a certified copy of a master’s degree diploma,
 • a declaration that Kielce University of Technology will be the applicant’s main place of work, as provided for in the Higher Education Act.

All documents should be sent to the following address:

Politechnika Świętokrzyska
Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce

The candidate selection process will be completed within no later than three months of the date of this advertisement. All supporting documents submitted for a job application will be returned to unsuccessful applicants.


Wyniki konkursu

Utworzono: 12.07.2022 Opublikowano: 12.07.2022 Modyfikowano: 20.09.2022
Autor: dr hab. inż. Dariusz Bojczuk, prof. PŚk Publikujący: Miłosz PINDUR Modyfikujący: Miłosz PINDUR