Adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka lub inżynieria lądowa i transport

INSTYTUCJA: Politechnika Świętokrzyska,
Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki
MIASTO: Kielce
STANOWISKO: adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
DYSCYPLINA NAUKOWA: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka lub inżynieria lądowa i transport
DATA OGŁOSZENIA: 06.07.2022 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 03.08.2022 r.
LINK DO STRONY: HYPERLINK „https://bip.tu.kielce.pl/psk/konkursy-na-stanowiska/” https://bip.tu.kielce.pl/psk/konkursy-na-stanowiska/

SŁOWA KLUCZOWE: geodezja i kartografia, geomatyka, fotogrametria i teledetekcja, GIS, gospodarka nieruchomościami, geodezja inżynieryjna,

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): Osoba zatrudniona na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych będzie odpowiedzialna za prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie: programowanie komputerowe, podstawy fotogrametrii, zastosowania fotogrametrii, systemy informacji o terenie, bazy danych w geomatyce, itd.

Kandydat powinien:

 • posiadać stopień doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych (nauk technicznych) w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka lub dyscyplinie inżynieria lądowa i transport (geodezja i kartografia)
 • wykazywać się predyspozycjami do pracy dydaktycznej i naukowej oraz posiadać doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych,
 • posiadać dorobek naukowy w zakresie geodezji i kartografii (geomatyki) w postaci publikacji naukowych punktowanych,

Wymagane dokumenty:

 • podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Politechniki Świętokrzyskiej,
 • życiorys (CV),
 • kwestionariusz osobowy,
 • autoreferat zawierający informacje o dorobku naukowym, dydaktycznym oraz zawodowym,
 • kserokopie dyplomów poświadczających wykształcenie oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
 • wykaz publikacji,
 • oświadczenie kandydata, że Politechnika Świętokrzyska będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Oferty należy kierować na adres:

Politechnika Świętokrzyska,
Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki
al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce

Termin składania zgłoszeń upływa dnia: 03.08.2022 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia.
Kandydaci, których oferty nie zostaną przyjęte, otrzymają zwrot dokumentów.


INSTITUTION: Kielce University of Technology,
Faculty of Environmental, Geomatics and Energy Engineering
CITY: Kielce
POSITION: Assistant Professor in the group of research and teaching staff
SCIENTIFIC DISCIPLINE: environmental engineering, mining and energy or civil engineering and transport
DATE OF ANNOUNCEMENT: 06.07.2022 r.
DEADLINE FOR SUBMISSION OF OFFERS: 03.08.2022 r.
LINK TO THE WEBSITE: HYPERLINK „https://bip.tu.kielce.pl/psk/konkursy-na-stanowiska/” https://bip.tu.kielce.pl/psk/konkursy-na-stanowiska/

KEYWORDS: geodesy and cartography, geomatics, photogrammetry and remote sensing, GIS, real estate management, surveying engineering

DESCRIPTION (subject, expectations, comments): A person employed at the position of the Assistant Professor in the group of research and teaching staff will be responsible for conducting classes in the field of: computer programming, principles of photogrammetry, photogrammetry applications, land information systems, databases in geomatics, itd.

The candidate should:

 • hold a doctoral degree in the field of engineering and technical sciences (technical sciences), the discipline of environmental engineering, mining and energy or civil engineering and transport (geodesy and cartography),
 • be predisposed to teaching and research work and have experience in conducting didactic classes,
 • have scientific achievements in the field of geodesy and cartography (geomatics) in the form of scientific papers

Required documents:

 • a letter of application addressed to the Rector of the Kielce University of Technology,
 • curriculum vitae (CV),
 • personal questionnaire,
 • a self-report containing information about the research, didactic and professional achievements,
 • photocopies of diplomas confirming education and other documents confirming qualifications, including documents certifyinga a PhD degree,
 • a list of publications,
 • candidate’s declaration that Kielce University of Technology will be the primary place of work in the event of winning the competition,
 • a declaration of consent to the processing of personal data contained in the job offer for the purposes of the recruitment process.

Offers should be sent to the following address:

Kielce University of Technology,
Faculty of Environmental, Geomatics and Energy Engineering
al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce

The deadline for submitting applications is on 03.08.2022 r.
The contest will be adjudicated no later than three months from the posting date.
Unsuccessful Candidates will receive their documents back.

Utworzono: 06.07.2022 Opublikowano: 06.07.2022 Modyfikowano: 03.08.2022
Autor: prof. dr hab. inż. Tomasz Kozłowski Publikujący: Miłosz PINDUR Modyfikujący: Miłosz PINDUR