Adiunkt / asystent badawczo-dydaktyczny w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW
INSTYTUCJA: Politechnika Świętokrzyska
Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego
MIASTO: Kielce
STANOWISKO: adiunkt / asystent badawczo-dydaktyczny
DYSCYPLINA NAUKOWA: (1) informatyka techniczna i telekomunikacja lub inna dyscyplina z dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych obejmująca informatykę stosowaną oraz (2) nauki o zarządzaniu i jakości
DATA OGŁOSZENIA: 12.07.2022
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 9.09.2022
LINK DO STRONY: www.tu.kielce.pl/konkursy
SŁOWA KLUCZOWE: informatyka, zastosowania informatyki, bazy danych, programowanie, wspomaganie procesów decyzyjnych

OPIS
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 85).

Kandydat powinien:

 • posiadać stopień doktora (lub mieć otwarty przewód doktorski i perspektywę obrony doktoratu w ciągu najbliższych dwóch lat) w dyscyplinie związanej z zastosowaniami informatyki w naukach o zarządzaniu lub w naukach technicznych,
 • posiadać zamiłowanie do pracy naukowej i dydaktycznej, wykazywać się samodyscypliną, kreatywnością i samodzielnością w pracy,
 • wykazać się doświadczeniem w prowadzeniu badań naukowych w zakresie zastosowań informatyki w obszarze nauk o zarządzeniu i jakości lub w naukach technicznych, udokumentowanym publikacjami z prowadzonych na bieżąco prac naukowo-badawczych,
 • posiadać kwalifikacje zawodowe na poziomie akademickim do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu zastosowań technik bazodanowych oraz Data Mining, algorytmiki i programowania,
 • wykazać się znajomością języka angielskiego na poziomie umożliwiającym studiowanie literatury naukowej oraz redagowanie artykułów naukowych,
 • wykazać się biegłą znajomością języka polskiego.

Kandydat powinien być przygotowany do prowadzenia wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych w języku polskim z zakresu:

 • zastosowań technologii informatycznych, w tym Data Mining, w zarządzaniu i naukach technicznych,
 • zarządzania i eksploracji danych strukturalnych i niestrukturalnych,
 • programowania stron internetowych oraz języków programowania wysokiego poziomu, w szczególności języka Python.

Wymagane dokumenty:

 • podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Politechniki Świętokrzyskiej,
 • kwestionariusz osobowy,
 • życiorys (CV) wraz z autoreferatem zawierającym informacje o dorobku naukowym oraz ewentualnym dorobku dydaktycznym i organizacyjnym mającym związek z przyszłą pracą w wyższej uczelni,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich,
 • odpis dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora lub zaświadczenie o otwartym przewodzie doktorskim,
 • oświadczenie Kandydata, że Politechnika Świętokrzyska będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Oferty należy kierować na adres:

Politechnika Świętokrzyska
Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego
Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia. Wszystkie dokumenty dostarczone na konkurs zostaną zwrócone w przypadku niezatrudnienia.
Ogłoszeniodawca zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu na każdym jego etapie bez podania przyczyny.


INSTITUTION: Kielce University of Technology
Faculty of Management and Computer Modelling
CITY: Kielce
POSITION: Assistant Professor / Assistant Lecturer research and teching
DISCIPLINE: both (1) information and communication technologies or another engineering and technology discipline involving applied computer science (informatics) and (2) management and quality sciences
POSTED: 12.07.2022
EXPIRES: 9.09.2022
WEBSITE: www.tu.kielce.pl/konkursy
KEYWORDS: computer science, applied computer science, databases, programming, decision-making support

DESCRIPTION
A person who applies for a position has to meet the conditions specified in Art. 113 of the Act of July 20, 2018 – Law on Higher Education and Science (consolidated text, Journal of Laws of 2020, item 85).

Applicant should:

 • hold a doctoral degree (or have an open doctoral dissertation and the prospect of defending a doctorate in the next two years) in a discipline related to the applications of computer science in management sciences or in technical sciences,
 • have a predilection for research and teaching, be self-disciplined, creative and independent at work,
 • have experience in conducting scientific research in the field of applied computer science (informatics) in the area of management and quality sciences or technical sciences, documented by publications on ongoing scientific and research work,
 • have professional qualifications at the academic level to conduct courses in the field of applying database and Data Mining techniques, algorithmics and programming,
 • have command of the English language at the level that enables studying scientific literature and elaborating scientific articles,
 • be fluent in the Polish language.

The candidate should be prepared to conduct lectures and laboratory classes in Polish in the following fields:

 • application of information technology, including Data Mining, in management and technical sciences,
 • management end exploration of structured and unstructured data,
 • web programming and high-level programming languages, Python programming language in particular.

Documents required:

 • an application for employment addressed to the Rector of Kielce University of Technology,
 • a personal questionnaire,
 • a CV together with a summary of scientific achievements and possible teaching and organizational accomplishments related to future work at the university,
 • a certified copy of a master’s degree diploma,
 • a certified copy of the doctor’s degree diploma or a certificate of the candidate’s open doctoral dissertation,
 • a declaration that Kielce University of Technology will be the candidate’s primary place of work within the meaning of the Act on Higher Education.

The documents should be sent to the following address:

Politechnika Świętokrzyska
Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce

The candidate selection process will be completed within no later than three months of the date of this advertisement. All supporting documents submitted for a job application will be returned to unsuccessful applicants.

The Advertiser reserves the right to cancel the competition at any stage without giving any reason.


Wyniki konkursu

Utworzono: 12.07.2022 Opublikowano: 12.07.2022 Modyfikowano: 20.09.2022
Autor: dr hab. inż. Dariusz Bojczuk, prof. PŚk Publikujący: Miłosz PINDUR Modyfikujący: Miłosz PINDUR