Asystent – nauki fizyczne

INSTYTUCJA: Politechnika Świętokrzyska
MIASTO: Kielce
STANOWISKO: Asystent
DYSCYPLINA NAUKOWA: Nauki fizyczne
DATA OGŁOSZENIA: 01.07.2021
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31.08.2021
LINK DO STRONY: www.tu.kielce.pl/konkursy-na-stanowiska
SLOWA KLUCZOWE: fizyka
OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone art. 119 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dziennik Ustaw z dnia 30-08-2018, poz. 1668 z późn. zmianami).

Do konkursu może przystąpić osoba, która:

 • posiada ukończone studia stopnia pierwszego i drugiego na kierunku fizyka,
 • posiada ukończone studia wyższe magisterskie z fizyki z wynikiem co najmniej dobrym plus,
 • posiada zamiłowanie do pracy naukowej i dydaktycznej w obszarze fizyki, wykazuje się samodyscypliną, kreatywnością i samodzielnością w pracy, umiejętnością współpracy w grupie oraz samokształcenia,
 • wykazuje się znajomością języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 (studiowanie literatury oraz redagowanie artykułów naukowych),
 • wykazuje się biegłą znajomością języka polskiego.

Kandydat powinien być przygotowany do prowadzenia ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych w języku polskim z fizyki.

Powinien umieć korzystać z oprogramowania biurowego (w tym z arkuszy kalkulacyjnych) oraz posiadać podstawowe umiejętności programowania komputerów.

Wymagane dokumenty:

 • podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Politechniki Świętokrzyskiej
 • życiorys z uwzględnieniem dorobku naukowego
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • odpis dyplomu doktorskiego (ewentualnie również habilitacyjnego)
 • oświadczenie kandydata, że Politechnika Świętokrzyska będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym

Oferty należy składać na adres:

Politechnika Świętokrzyska
Sekretariat Dziekana Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego
al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce, pok. 6 bud. C.

Termin składania zgłoszeń upływa dnia 31.08.2021 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty mniejszego ogłoszenia. Kandydaci, których oferty nie zostaną przyjęte, otrzymają zwrot dokumentów.


INSTITUTION: Kielce University of Technology
CITY: Kielce
POSITION: Assistant professor / University professor
DISCIPLINE: Physics
POSTED: 01.07.2021
EXPIRES: 31.08.2021
WEBSITE: www.tu.kielce.pl/konkursy-na-stanowiska
KEYWORDS: physics
DESCRIPTION (field, expectations, comments):

The call is open to persons who meet the conditions specified in art. 119 of the Act of 20 July 2018 – Law on Higher Education and Science (Journal of Laws of 30-08-2018, item 1668 with subsequent amendments).

Applicant should:

 • have completed bachelor’s studies and master’s degree studies in physics,
 • have completed a master’s degree study in physics with a very good (5) or good plus (4.5) mark,
 • should have a predilection for scientific and didactic work in the field of physics, demonstrate self-discipline, creativity and independence at work, the ability to cooperate in a group and to self-educate,
 • have documented knowledge of English at a level of at least B2 (studying scientific texts and elaborating scientific articles),
 • prove fluent knowledge of Polish.

The candidate should be prepared to conduct classes in Polish with students in the following subjects: physics. The applicant should also be skilful in using office software (including spreadsheets) and have basic computer programming skills.

The candidates have to:

 • hold a degree of doctor in physics with the prospect of obtaining a habilitation or a postdoctoral degree in the field of physical sciences in the discipline of physics
 • have knowledge and skills to teach courses in physics
 • have documented scientific achievements (mention of achievements for the last 4 years)
 • be fluent in Polish in polish and communicative in English
 • be willing to work at Kielce University of Technology as the main place of work as stated in the Higher Education Act

Required documents:

 • a job application letter directed to the Rector of Kielce University of Technology
 • a CV containing scientific achievements
 • certified copies of diplomas (possibly also habilitation)
 • a declaration that Kielce University of Technology will be the candidate’s main place of work if successfully appointed to the post as stated in the Higher Education Act

The documents should be sent to the following address:

Politechnika Świętokrzyska
Sekretariat Dziekana Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego
al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce, pok. 6 bud. C

The application deadline 31.08.2021 Selection of the candidate will be made within 3 months from the date of posting. Unsuccessful applicants will have their documents returned.

Utworzono: Opublikowano: 01.07.2021 Modyfikowano: 31.08.2021
Autor: Publikujący: Miłosz PINDUR Modyfikujący: Miłosz PINDUR