Adiunkt / Profesor uczelni – nauki fizyczne

INSTYTUCJA: Politechnika Świętokrzyska
MIASTO: Kielce
STANOWISKO: Adiunkt / Profesor uczelni
DYSCYPLINA NAUKOWA: Nauki fizyczne
DATA OGŁOSZENIA: 01.07.2021
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31.08.2021
LINK DO STRONY: www.tu.kielce.pl/konkursy-na-stanowiska
SLOWA KLUCZOWE: fizyka
OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone art. 119 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dziennik Ustaw z dnia 30-08-2018, poz. 1668 z późn. zmianami).

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

 • posiadają stopień naukowy doktora z perspektywą uzyskania habilitacji lub doktora habilitowanego w dziedzinie nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka
 • posiadają doświadczenie dydaktyczne umożliwiające prowadzenie zajęć z przedmiotów: fizyka
 • posiadają udokumentowany dorobek naukowy (należy wymienić dorobek za ostatnie 4 lata)
 • wykażą się biegłą znajomością języka polskiego i komunikatywną języka angielskiego.
 • zamierzają podjąć pracę w Politechnice Świętokrzyskiej, jako podstawowym miejscu pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Wymagane dokumenty:

 • podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Politechniki Świętokrzyskiej
 • życiorys z uwzględnieniem dorobku naukowego
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • odpis dyplomu doktorskiego (ewentualnie również habilitacyjnego)
 • oświadczenie kandydata, że Politechnika Świętokrzyska będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym

Oferty należy składać na adres:

Politechnika Świętokrzyska
Sekretariat Dziekana Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego
al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce, pok. 6 bud. C.

Termin składania zgłoszeń upływa dnia 31.08.2021 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty mniejszego ogłoszenia. Kandydaci, których oferty nie zostaną przyjęte, otrzymają zwrot dokumentów.


INSTITUTION: Kielce University of Technology
CITY: Kielce POSITION: Assistant professor / University professor
DISCIPLINE: Physics
POSTED: 01.07.2021
EXPIRES: 31.08.2021
WEBSITE: www.tu.kielce.pl/konkursy-na-stanowiska
KEYWORDS: physics
DESCRIPTION (field, expectations, comments):

The call is open to persons who meet the conditions specified in art. 119 of the Act of 20 July 2018 – Law on Higher Education and Science (Journal of Laws of 30-08-2018, item 1668 with subsequent amendments).

The candidates have to:

 • hold a degree of doctor in physics with the prospect of obtaining a habilitation or a postdoctoral degree in the field of physical sciences in the discipline of physics
 • have knowledge and skills to teach courses in physics
 • have documented scientific achievements (mention of achievements for the last 4 years)
 • be fluent in Polish in polish and communicative in English
 • be willing to work at Kielce University of Technology as the main place of work as stated in the Higher Education Act

Required documents:

 • a job application letter directed to the Rector of Kielce University of Technology
 • a CV containing scientific achievements
 • certified copies of diplomas (possibly also habilitation)
 • a declaration that Kielce University of Technology will be the candidate’s main place of work if successfully appointed to the post as stated in the Higher Education Act

The documents should be sent to the following address:

Politechnika Świętokrzyska
Sekretariat Dziekana Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce, pok. 6 bud. C

The application deadline 31.08.2021 Selection of the candidate will be made within 3 months from the date of posting. Unsuccessful applicants will have their documents returned.

wyniki konkursu

Utworzono: Opublikowano: 01.07.2021 Modyfikowano: 27.09.2021
Autor: Publikujący: Miłosz PINDUR Modyfikujący: Miłosz PINDUR