Asystent (2 etaty) – matematyka, inżynieria mechaniczna

INSTYTUCJA: Politechnika Świętokrzyska
Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego
MIASTO: Kielce
STANOWISKO: asystent (2 etaty)
DYSCYPLINA NAUKOWA: matematyka, inżynieria mechaniczna
DATA OGŁOSZENIA: 01.07.2021
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31.08.2021
LINK DO STRONY: www.tu.kielce.pl/konkursy
SŁOWA KLUCZOWE: matematyka stosowana, metody numeryczne, modelowanie matematyczne
OPIS:

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 85).

Do konkursu może przystąpić osoba, która:

 • posiada ukończone studia stopnia pierwszego i drugiego na kierunku matematyka,
 • posiada ukończone studia wyższe magisterskie z matematyki z wynikiem co najmniej dobrym plus,
 • posiada zamiłowanie do pracy naukowej i dydaktycznej w obszarze matematyki i matematyki stosowanej, wykazuje się samodyscypliną, kreatywnością i samodzielnością w pracy, umiejętnością współpracy w grupie oraz samokształcenia,
 • wykazuje się znajomością języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 (studiowanie literatury oraz redagowanie artykułów naukowych),
 • wykazuje się biegłą znajomością języka polskiego.

Kandydat powinien być przygotowany do prowadzenia ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych w języku polskim z przedmiotów: analiza matematyczna, algebra, równania różniczkowe, logika, metody numeryczne.Powinien umieć korzystać z oprogramowania biurowego (w tym z arkuszy kalkulacyjnych) oraz posiadać podstawowe umiejętności programowania komputerów.

Wymagane dokumenty:

 • podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Politechniki Świętokrzyskiej,
 • kwestionariusz osobowy,
 • życiorys z uwzględnieniem ewentualnego dorobku dydaktycznego i naukowego oraz innych osiągnięć związanych z pracą na uczelni,
 • odpis dyplomu ukończenia matematycznych studiów magisterskich,
 • oświadczenie Kandydata, że Politechnika Świętokrzyska będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Oferty należy kierować na adres:

Politechnika Świętokrzyska
Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego
Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce, pok. 6 C

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia. Wszystkie dokumenty dostarczone na konkurs zostaną zwrócone w przypadku niezatrudnienia.


INSTITUTION: Kielce University of Technology
Faculty of Management and Computer Modelling
CITY: Kielce
POSITION: asistant
DISCIPLINE: mathematics, mechanical engineering (two persons)
POSTED: 01.07.2021
EXPIRES: 31.08.2021
WEBSITE: www.tu.kielce.pl/konkursy
KEYWORDS: applied mathematics, numerical methods, mathematical modelling
DESCRIPTION:
A person who applies for a position has to satisfy requirements given in the Low on Higher Education, p. 113 of the Act of July 20, 2018 consolidated text, Journal of Laws of 2020, item 85).

Applicant should:

 • have completed bachelor’s studies and master’s degree studies in mathematics,
 • have completed a master’s degree study in mathematics with a very good (5) or good plus (4.5) mark,
 • should have a predilection for scientific and didactic work in the field of mathematics and applied mathematics, demonstrate self-discipline, creativity and independence at work, the ability to cooperate in a group and to self-educate,
 • have documented knowledge of English at a level of at least B2 (studying scientific texts and elaborating scientific articles),
 • prove fluent knowledge of Polish.

The candidate should be prepared to conduct classes in Polish with students in the following subjects: mathematical analysis, algebra, differential equations, logic, numerical methods. The applicant should also be skilful in using office software (including spreadsheets) and have basic computer programming skills.

Documents required:

 • employment application addressed to the Rector of Kielce University of Technology,
 • personal questionnaire,
 • CV, with possible educational and scientific achievements as well as other accomplishments related to work at a university,
 • a copy of the diploma of mathematics graduate studies,
 • a Candidate’s declaration that Kielce University of Technology will be their primary place of work within the meaning of the Act on Higher Education

All documents should be sent to the following address:

Politechnika Świętokrzyska
Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce, pok. 6 C

The candidate selection process will be completed within three months since the date of this advertisement. All documents submitted for a job application will be returned to unsuccessful applicants.


informacja o wyniku konkursu

Utworzono: Opublikowano: 01.07.2021 Modyfikowano: 15.09.2021
Autor: Publikujący: Miłosz PINDUR Modyfikujący: Miłosz PINDUR