OGŁOSZENIE o postępowaniu ofertowym na sprzedaż zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego

 1. Nazwa i siedziba sprzedającego:
  Politechnika Świętokrzyska
  al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7
  25-314 Kielce

 2. Miejsce i termin przeprowadzenia postępowania: 20 lipca 2021 r. o godz. 8.00.

 3. Rodzaj, typ i ilość przedmiotów sprzedaży: Wykaz składników majątku (załącznik nr 1b).

 4. Miejsce i termin oględzin przedmiotu sprzedaży:
  1) Kielce, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, w dni robocze w godz. 9-14, po wcześniejszym uzgodnieniu;
  2) osoba do kontaktu: wg Wykazu
  składników majątku (załącznik nr 1b).

 5. Oferta zakupu winna być złożona na załączonym formularzu ofertowym (załącznik nr 2b).

 6. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:
  oferty zakupu w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Postępowanie ofertowe AEIZ-248-L-2a/21” należy składać w dni robocze w godz. 9:00-14:00 do dnia 19 lipca 2021 r. w Biurze Kanclerza (Kielce, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, pok. 31 bud. D) lub przesyłać pocztą elektroniczną na adres: wkurtek@tu.kielce.pl,
  termin związania ofertą: 21 dni od dnia upływu terminu składania ofert;
  oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

 7. Politechnika Świętokrzyska zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert i bez podania przyczyny.

 8. Inne informacje:
  – postępowanie prowadzone jest na podstawie Instrukcji zagospodarowania oraz likwidacji zbędnych i zużytych składników majątku (Zarządzenia Nr 95/20 Rektora z dnia 21 października 2019 r.);
  podana kwota jest wartością szacunkową i nie jest ceną wywoławczą;
  dopuszcza się składanie ofert częściowych;
  – o
  ferent podaje cenę netto, do której dolicza się podatek VAT (stawka 23 %);
  o odrzuceniu oferty zawiadamia się niezwłocznie oferenta jeżeli;
  a)
  oferta została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu,
  b)
  nie zawiera danych, o których mowa w pkt. 5 lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inne wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę
  – wybiera się:
  oferenta, który zaoferował najwyższą cenę, lub organizuje dodatkowe postępowanie ofertowe pomiędzy oferentami w przypadku złożenia równorzędnych ofert.

 9. Termin zawarcia umowy sprzedaży:
  1) umowę sprzedaży uważa się za zawartą z chwilą wyboru najkorzystniejszej oferty;
  2) nabywca, który złożył najkorzystniejszą ofertę zobowiązany jest zapłacić przelewem cenę nabycia w ciągu 7 dni od dnia otrzymania faktury VAT;
  3) wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

 10. Klauzula informacyjna (ogólna) o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na stronie internetowej Politechniki Świętokrzyskiej – www.tu.kielce.pl/RODO.

Załącznik nr 1b – Wykaz zbędnych i zużytych składników majątku AEIZ-248-…

Załącznik nr 2b – Formularz ofertowy


Wynik postępowania AEIZ-248-L-2-21

Utworzono: Opublikowano: 05.07.2021 Modyfikowano: 26.11.2021
Autor: Publikujący: Miłosz PINDUR Modyfikujący: Miłosz PINDUR