Asystent – Inżynieria mechaniczna

INSTYTUCJA: Politechnika Świętokrzyska, Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
MIASTO: Kielce
STANOWISKO: asystent
DYSCYPLINA NAUKOWA: Inżynieria mechaniczna
DATA OGŁOSZENIA: 16.07.2021 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31.08.2021 r.
LINK DO STRONY: https://bip.tu.kielce.pl/konkursy-nastanowiska/
SŁOWA KLUCZOWE: pojazdy samochodowe, transport

Opis:
Kandydat powinien posiadać predyspozycje do pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej w zakresie techniki samochodowej i transportu.

Do konkursu mogą przystąpić osoby posiadające:

 • dyplom mgr inż. kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn (specjalność Samochody i Ciągniki lub pokrewna) lub Transport (specjalność Transport Samochodowy);
 • umiejętność pracy na komputerze, w tym znajomość podstawowych programów
  inżynierskich (Auto CAD, Math CAD, programy graficzne);
 • dobrą znajomość języka obcego,
 • pożądane rozpoczęcie studiów doktoranckich lub studiów w szkole doktorskiej.

Wymagane dokumenty:

 • podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Politechniki Świętokrzyskiej,
 • życiorys (CV),
 • kwestionariusz osobowy,
 • odpis dyplomu uzyskania stopnia magistra inżyniera,
 • informacja o dotychczasowej działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i innej,
 • oświadczenie Kandydata, że Politechnika Świętokrzyska będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Oferty należy kierować na adres:

Politechnika Świętokrzyska
Sekretariat Dziekana Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn, pok. 10 bud. B
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty
niniejszego ogłoszenia.

Kandydaci, których oferty nie zostaną przyjęte otrzymają zwrot dokumentów.


FORM FOR EMPLOYERS
INSTITUTION: Kielce University of Technology, Faculty of Mechatronics and
Mechanical Engineering
CITY: Kielce
POSITION: assistant lecturer
DISCIPLINE: mechanical engineering
POSTED: 16.07.2021
EXPIRES: 31.08.2021
WEBSITE: https://bip.tu.kielce.pl/informacje-ogolne/konkursy-na-stanowiska/
KEYWORDS: motor vehicles, transport
DESCRIPTION:

To qualify, applicants must:

 • show an aptitude for research and teaching in the area of automotive engineering and transport,
 • hold a master of science degree in mechanical engineering with a specialism in
  Automotive Engineering (or a related area) or in transport with a specialism in Road Transport;
 • have computer skills, including skills to use basic engineering tools (AutoCAD,
  MathCAD, graphics software);
 • have a good command of a foreign language;
 • preferably be a PhD student doing their programme directly at the Faculty or through a doctoral school.

Applicants are required to provide all of the documents listed below:

 • a job application letter directed to the Rector of the Kielce University of Technology,
 • a CV,
 • an employment application form,
 • a certified copy of their master of science degree diploma,
 • evidence of their accomplishments, including research, teaching and organizational activities,
 • a statement that the Kielce University of Technology will be the candidate’s main
  employer, as provided for in the Higher Education Act, if successfully appointed to the post.

All documents should be sent to the following address:

Politechnika Świętokrzyska
Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce
Building B, room 10

The candidate selection process will be completed within three months of the date of this advertisement. All supporting documents submitted for a job application will be returned to any unsuccessful candidates.


Informacja o wynikach konkursu

Utworzono: Opublikowano: 19.07.2021 Modyfikowano: 12.10.2021
Autor: Publikujący: Miłosz PINDUR Modyfikujący: Miłosz PINDUR