Asystent – inżynieria lądowa i transport

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW
INSTYTUCJA: Politechnika Świętokrzyska
MIASTO: Kielce
STANOWISKO: asystent w grupie pracowników dydaktycznych
DYSCYPLINA NAUKOWA: inżynieria lądowa i transport
DATA OGŁOSZENIA: 21/07/2021
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31/08/2021
LINK DO STRONY: https://bip.tu.kielce.pl/konkursy-na-stanowiska/
SŁOWA KLUCZOWE: metody komputerowe, mechanika budowli, niezawodność, złożone konstrukcje metalowe, komputerowe techniki projektowania konstrukcji metalowych, optymalizacja deterministyczna i odpornościowa.

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Osoba zatrudniona na stanowisku asystenta w grupie pracowników dydaktycznych będzie odpowiedzialna za prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie: metod matematycznych w mechanice konstrukcji, mechaniki budowli, niezawodności, złożonych konstrukcji metalowych, stateczności i dynamiki budowli, komputerowych technik projektowania konstrukcji metalowych i optymalizacji.

Kandydat powinien mieć predyspozycje do pracy dydaktycznej i naukowej oraz legitymować się kilkuletnim doświadczeniem w prowadzeniu badań naukowych i laboratoryjnych w zakresie metod numerycznych w mechanice konstrukcji, niezawodności a zwłaszcza optymalizacji deterministycznej i odpornościowej.
Wymagane jest udokumentowanie osiągnięć naukowych w postaci minimum 5 publikacji naukowych, w tym co najmniej 3 umieszczonych w bazie Web of Science oraz praktyki zawodowej w budownictwie.

Kandydat powinien wykazać się dobrą znajomością języka angielskiego, natomiast
w przypadku obcokrajowców również biegłą znajomością języka polskiego.

Wykaz wymaganych dokumentów:

  • podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Politechniki Świętokrzyskiej,
  • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę,
  • CV,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich w zakresie budownictwa,
  • informacja o dorobku naukowym wraz z wykazem publikacji,
  • udokumentowana praktyka zawodowa w budownictwie,
  • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
  • oświadczenie Kandydata, że Politechnika Świętokrzyska będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Oferty należy przesłać na adres:

Politechnika Świętokrzyska, Wydział Budownictwa i Architektury
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia. Zgłoszenia kandydatów będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową. Komisja może przeprowadzić rozmowy z kandydatami. Kandydaci, których oferty nie zostaną przyjęte, otrzymają zwrot dokumentów.

Zastrzega się prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.


Informacja o wynikach konkursu

Utworzono: Opublikowano: 21.07.2021 Modyfikowano: 15.09.2021
Autor: Publikujący: Miłosz PINDUR Modyfikujący: Miłosz PINDUR