Asystent – Informatyka techniczna i telekomunikacja

INSTYTUCJA: Politechnika Świętokrzyska, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
MIASTO: Kielce
STANOWISKO: Asystent
DYSCYPLINA NAUKOWA: Informatyka techniczna i telekomunikacja
DATA OGŁOSZENIA: 27.07.2021
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 30.08.2021
LINK DO STRONY: www.tu.kielce.pl/konkursy
SŁOWA KLUCZOWE: informatyka, systemy informacyjne, uczenie maszynowe,

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Planowana tematyka badawcza obejmuje następujące zagadnienia: systemy internetowe, big data, uczenie maszynowe, przetwarzanie równoległe i rozproszone. Kandydat powinien być przygotowany do prowadzenia zajęć z zakresu projektowania aplikacji internetowych, inżynierii systemów informacyjnych, programowania komputerów.

Wymagany tytuł zawodowy co najmniej magistra z zakresu Informatyki. Kandydat powinien wykazać się dobrą znajomością języka angielskiego, w przypadku obcokrajowców – również biegła znajomość języka polskiego. Doświadczenie zawodowe w zakresie programowania systemów informacyjnych, w szczególności związane ze znajomością uczenia maszynowego oraz technologii Big Data będzie dodatkowym atutem.

Wymagane dokumenty

 • podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Politechniki Świętokrzyskiej,
 • CV
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich w zakresie informatyki
 • informacje o dorobku naukowym i dydaktycznym,
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje
 • oświadczenie Kandydata, że Politechnika Świętokrzyska będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Dokumenty należy złożyć do dnia 30 sierpnia 2021 w Biurze Dziekana pok. 18 w budynku „D” lub przesłać na adres:

Politechnika Świętokrzyska
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 7
25-314 Kielce

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia. Kandydaci, których oferty nie zostaną przyjęte otrzymają zwrot dokumentów.


INSTITUTION: Kielce University of Technology, Faculty of Electrical Engineering, Automatic Control and Computer Science
CITY: Kielce
POSITION: assistant lecturer
DISCIPLINE: computer science, ICT
POSTED: 27.07.2021
EXPIRES: 30.08.2021
WEBSITE: www.tu.kielce.pl/konkursy

KEYWORDS : computer science, information technologies, machine learning

DESCRIPTION (field, expectations, comments):
Requirements: Research interests and good knowledge concerning web systems, Big Data, machine learning, parallel and distributed systems. The applicant should be prepared to run classes in web application designs, information systems engineering and computer programming. Master’s degree in Computer Science is required. Practical skills and professional experience in programming information systems, in particular related to the knowledge of machine learning and Big Data technology, will be an advantage.

Applicants are required to provide the documents listed below:

 • a job application letter addressed to the Rector of Kielce University of Technology,
 • a CV,
 • personal questionnaire of the applicant,
 • a certified copy of Master’s diploma,
 • evidence of achievements, including research and teaching activities,
 • other documents confirming qualifications,
 • a statement that Kielce University of Technology will be the candidate’s main place of work, as provided for in the Higher Education Act.
 • a declaration of consent to the processing of personal data included in the job offer for the purposes of recruitment.

The documents shall be submitted by 30.08.2021 to Dean’s Office (room no. 18, building D) or sent to the following address:

Politechnika Świętokrzyska/Kielce University of Technology
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 7
25-314 Kielce

The candidate selection process will be completed within three months of the date of this advertisement. All documents submitted for a job application will be returned to unsuccessful applicants.

Utworzono: Opublikowano: 27.07.2021 Modyfikowano: 30.08.2021
Autor: Publikujący: Miłosz PINDUR Modyfikujący: Miłosz PINDUR