Asystent badawczo-dydaktyczny w Katedrze Zarządzania Jakością i Własnością Intelektualną

INSTYTUCJA: Politechnika Świętokrzyska
Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego
MIASTO: Kielce
STANOWISKO: badawczo-dydaktyczne asystent
DYSCYPLINA NAUKOWA: Nauki o zarządzaniu i jakości, Inżynieria mechaniczna (lub pokrewne)
DATA OGŁOSZENIA: 6.06.2022
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31.08.2022
LINK DO STRONY: www.tu.kielce.pl/konkursy
SŁOWA KLUCZOWE: projektowanie, grafika inżynierska, inżynieria produkcji
OPIS

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zmianami).

Kandydat powinien:

 • posiadać ukończone studia II stopnia (tytuł magistra),
 • posiadać umiejętności praktycznych działań w obszarze związanym z inżynierią produkcji, szczególnie w odniesieniu do zagadnień projektowania inżynierskiego oraz grafiki inżynierskiej,
 • wykazać się doświadczeniem w wykorzystywaniu zaawansowanych narzędzi informatycznych,
 • deklarować chęć rozwoju naukowego w obszarach związanych z inżynierią produkcji, ekologią przemysłową,
 • posiadać predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej, wykazywać się samodyscypliną, kreatywnością i samodzielnością w pracy,
 • wykazać się znajomością języka angielskiego na poziomie umożliwiającym studiowanie literatury naukowej, redagowanie artykułów naukowych oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • wykazać się znajomością języka polskiego umożliwiającą prowadzenie zajęć dydaktycznych.

Kandydat powinien być przygotowany do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu:

 • grafiki inżynierskiej (m.in. SolidWorks, AutoCad),
 • projektowania inżynierskiego,
 • dokumentacji technicznej,
 • technik wytwarzania.

Wymagane dokumenty:

 • podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Politechniki Świętokrzyskiej,
 • kwestionariusz osobowy,
 • życiorys (CV) wraz z autoreferatem zawierającym informacje o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym mającym związek z przyszłą pracą w uczelni,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich (studia II stopnia),
 • ewentualnie odpis dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora,
 • oświadczenie Kandydata, że Politechnika Świętokrzyska będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Oferty należy kierować na adres:

Politechnika Świętokrzyska
Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego
Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia. Wszystkie dokumenty dostarczone na konkurs zostaną zwrócone w przypadku niezatrudnienia.

Ogłoszeniodawca zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu na każdym jego etapie bez podania przyczyny.


FORM FOR EMPLOYERS
INSTITUTION: Kielce University of Technology
Faculty of Management and Computer Modelling
CITY: Kielce POSITION: research and teaching /Assistant Lecturer
DISCIPLINE: Management and Quality Sciences, Mechanical Engineering (or related)
POSTED: 6.06.2022
EXPIRES: 31.08.2022
WEBSITE: www.tu.kielce.pl/konkursy
KEYWORDS: engineering design, engineering graphics, production engineering
DESCRIPTION A person who applies for a position has to meet the conditions specified in Art. 113 of the Act of July 20, 2018 – Law on Higher Education and Science (consolidated text, Journal of Laws of 2018, item 1668 with amendments).

Applicant should:

 • have completed second cycle studies (Master’s degree)
 • have practical skills in the areas related to production engineering, especially engineering design and engineering graphics,
 • have experience in the use of advanced computer tools,
 • declare intentions of self-development in the areas related to production engineering and industrial ecology,
 • have predispositons to scientific work and teaching, be self-disciplined, creative and autonomous at work,
 • have fluency in English at a level appropriate for studying scientific literature, writing scientific papers and conducting lectures, be a fluent speaker of the Polish language in order to conduct classes.

The applicant should be prepared to teach:

 • engineering graphics (including SolidWorks, AutoCad),
 • engineering design,
 • technical documentation,
 • manufacturing techniques.

Documents required:

 • an application for employment addressed to the Rector of Kielce University of Technology,
 • a personal questionnaire,
 • a CV along with a summary of scientific achievements and possible teaching and organizational accomplishments related to future work at the university,
 • a certified copy of a master’s degree diploma (second-cycle studies),
 • possibly a certified copy of the doctor’s degree diploma,
 • a declaration that Kielce University of Technology will be the Applicant’s primary place of work within the meaning of the Act on Higher Education.

The documents should be sent to the following address:

Politechnika Świętokrzyska
Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce

The applicant selection process will be completed within no later than three months of the date of this advertisement. All supporting documents submitted for a job application will be returned to unsuccessful applicants.

The Advertiser reserves the right to cancel the competition at any stage without giving any reason.


Wyniki konkursu

Utworzono: 06.06.2022 Opublikowano: 06.06.2022 Modyfikowano: 20.09.2022
Autor: dr hab. inż. Dariusz Bojczuk, prof. PŚk Publikujący: Miłosz PINDUR Modyfikujący: Miłosz PINDUR