Adiunkt badawczo-dydaktyczny w Katedrze Zarządzania Jakością i Własnością Intelektualną

INSTYTUCJA: Politechnika Świętokrzyska
Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego
MIASTO: Kielce
STANOWISKO: badawczo-dydaktyczne, adiunkt
DYSCYPLINA NAUKOWA: Nauki o zarządzaniu i jakości, Inżynieria mechaniczna (lub pokrewne)
DATA OGŁOSZENIA:6.06.2022
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31.08.2022
LINK DO STRONY: www.tu.kielce.pl/konkursy
SŁOWA KLUCZOWE: inżynieria produkcji, zarządzanie jakością
OPIS

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zmianami).

Kandydat powinien:

 • posiadać stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora (z perspektywą uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego w ciągu najbliższych dwóch lat) w obszarze związanym z inżynierią produkcji,
 • posiadać udokumentowany dorobek naukowy w obszarach związanych z inżynierią produkcji, szczególnie w odniesieniu do nauk o zarządzaniu i jakości
 • posiadać kwalifikacje zawodowe na poziomie akademickim do prowadzenia zajęć dydaktycznych,
 • posiadać predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej, wykazywać się samodyscypliną, kreatywnością i samodzielnością w pracy,
 • wykazać się znajomością języka angielskiego na poziomie umożliwiającym studiowanie literatury naukowej, redagowanie artykułów naukowych oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • wykazać się znajomością języka polskiego umożliwiającą prowadzenie zajęć dydaktycznych.

Kandydat powinien być przygotowany do prowadzenia zajęć dydaktycznych z tematyki związanej z zarządzaniem jakością oraz inżynierią produkcji.

Wymagane dokumenty:

 • podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Politechniki Świętokrzyskiej,
 • kwestionariusz osobowy,
 • życiorys (CV) wraz z autoreferatem zawierającym informacje o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym mającym związek z przyszłą pracą w uczelni,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich (studia II stopnia),
 • odpis dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub doktora,
 • oświadczenie Kandydata, że Politechnika Świętokrzyska będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Oferty należy kierować na adres:

Politechnika Świętokrzyska
Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego
Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia. Wszystkie dokumenty dostarczone na konkurs zostaną zwrócone w przypadku niezatrudnienia.

Ogłoszeniodawca zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu na każdym jego etapie bez podania przyczyny.


INSTITUTION: Kielce University of Technology
Faculty of Management and Computer Modelling
CITY: Kielce POSITION: research and teaching/Assistant Professor
DISCIPLINE: management and quality sciences (or related)
POSTED: 6.06.2022
EXPIRES: 31.08.2022
WEBSITE: www.tu.kielce.pl/konkursy
KEYWORDS: production engineering, quality management
DESCRIPTION A person who applies for a position has to meet the conditions specified in Art. 113 of the Act of July 20, 2018 – Law on Higher Education and Science (consolidated text, Journal of Laws of 2018, item 1668 with amendments).

Applicant should:

 • hold a post-doctoral or doctoral degree (with the prospect of obtaining a post-doctoral degree within the next two years) in the area related to production engineering,
 • have documented record of academic achievements in areas related to production engineering, in particular, management and quality sciences,
 • have professional qualifications at the academic level necessary for teaching,
 • have predispositions to scientific work and teaching, be self-disciplined, creative and independent,
 • have fluency in English necessary for studying scientific literature, editing scientific papers and teaching,
 • have a good command of Polish that would enable them conducting classes.
  The applicant should be prepared to teach courses on topics related to quality management and production engineering.

Documents required:

 • an application for employment addressed to the Rector of Kielce University of Technology,
 • a personal questionnaire,
 • a CV along with a summary of scientific achievements and possible teaching and organizational accomplishments related to future work at the university,
 • a certified copy of a master’s degree diploma (second-cycle studies),
 • a certified copy of the diploma of obtaining a doctoral or post-doctoral degree,
 • Applicant’s declaration that the Kielce University of Technology will be their primary place of employment within the meaning of the Act on Higher Education.

The documents should be sent to the following address:

Politechnika Świętokrzyska
Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce

The applicant selection process will be completed within no later than three months of the date of this advertisement. All supporting documents submitted for a job application will be returned to unsuccessful applicants.

The Advertiser reserves the right to cancel the competition at any stage without giving any reason.


Wyniki konkursu

Utworzono: 06.06.2022 Opublikowano: 06.06.2022 Modyfikowano: 20.09.2022
Autor: dr hab. inż. Dariusz Bojczuk, prof. PŚk Publikujący: Miłosz PINDUR Modyfikujący: Miłosz PINDUR