Adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

INSTYTUCJA: Politechnika Świętokrzyska,
Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki
MIASTO: Kielce
STANOWISKO: adiunkt w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych
DYSCYPLINA NAUKOWA: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
DATA OGŁOSZENIA: 06.07.2022 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 03.08.2022 r.
LINK DO STRONY: https://bip.tu.kielce.pl/psk/konkursy-na-stanowiska/

SŁOWA KLUCZOWE: inżynieria środowiska, fizyka budowli, audyt energetyczny, budownictwo pasywne

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): Osoba zatrudniona na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych będzie odpowiedzialna za prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie: Fizyki budowli, Systemów pomiarowych OZE, Projektowania instalacji zasilanych z OZE, Dokumentacji instalacji na etapie oferowania, budowy i przekazywania do eksploatacji; Charakterystyki energetycznej budynków, Audyt energetyczny; Budownictwo pasywne i autonomiczne; Kosztorysowanie itd.

Kandydat powinien posiadać:

 • stopień doktora inżyniera w dyscyplinie powiązanej tematycznie z przewidywanymi zajęciami dydaktycznymi,
 • udokumentowane doświadczenie zawodowe związane z branżą OZE,
 • wiedzę teoretyczną i praktyczną związaną z wykonawstwem i sporządzaniem dokumentacji projektowej w zakresie specjalności inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka,
 • adekwatny merytorycznie dorobek naukowy,
 • motywację do prowadzenia badań naukowych oraz umiejętność pracy w zespole,
 • posługiwać się przynajmniej jednym językiem obcym na poziomie co najmniej średnio-zaawansowanym,
 • w przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość języka polskiego w mowie i piśmie 
w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami,

Wymagane dokumenty:

 • podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Politechniki Świętokrzyskiej,
 • życiorys (CV),
 • kwestionariusz osobowy,
 • autoreferat zawierający informacje o dorobku naukowym, dydaktycznym oraz zawodowym,
 • kserokopie dyplomów poświadczających wykształcenie oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
 • oświadczenie kandydata, że Politechnika Świętokrzyska będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Oferty należy kierować na adres:

Politechnika Świętokrzyska,
Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki
al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce

Termin składania zgłoszeń upływa dnia: 03.08.2022 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia.
Kandydaci, których oferty nie zostaną przyjęte, otrzymają zwrot dokumentów.


INSTITUTION: Kielce University of Technology,
Faculty of Environmental Engineering, Geomatics and Power Engineering
CITY: Kielce
POSITION: assistant professor in the group of research and teaching staff
SCIENTIFIC DISCIPLINE: environmental engineering, mining and energy
DATE OF ANNOUNCEMENT: 06.07.2022 r.
DEADLINE FOR SUBMISSION OF OFFERS: 03.08.2022 r.
LINK TO THE WEBSITE: https://bip.tu.kielce.pl/psk/konkursy-na-stanowiska/

KEYWORDS: environmental engineering, building physics, energy audit, passive construction

DESCRIPTION (subject, expectations, comments): A person employed as an assistant professor in the group of research and teaching staff will be responsible for teaching classes in the field of: Building physics, RES measurement systems, Designing installations powered by RES, Installation documentation at the stage of offering, construction and commissioning; Energy performance of buildings; Energetic audit; Passive and autonomous construction; Costing, etc.

The candidate should have:

 • PhD in engineering in a discipline thematically related to the planned classes,
 • documented professional experience related to the renewable energy industry,
 • theoretical and practical knowledge related to the implementation and preparation of project documentation in the field of environmental engineering, mining and energy,
 • substantively adequate scientific achievements,
 • motivation to conduct research and the ability to work in a team,
 • use at least one foreign language at at least intermediate level,
 • in the case of foreigners, the knowledge of the Polish language, spoken and written, is required to the extent that enables conducting classes with students.

Required documents:

 • a letter of application addressed to the Rector of the Kielce University of Technology,
 • curriculum vitae (CV),
 • personal questionnaire,
 • a self-report containing information about the research, didactic and professional achievements,
 • photocopies of diplomas confirming education and other documents confirming qualifications,
 • candidate’s declaration that Kielce University of Technology will be the primary place of work in the event of winning the competition,
 • a declaration of consent to the processing of personal data contained in the job offer for the purposes of the recruitment process.

Offers should be sent to the following address:

Kielce University of Technology,
Faculty of Environmental, Geomatics and Energy Engineering
al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce

The deadline for submitting applications is on: 03.08.2022 r.
The contest will be adjudicated no later than three months from the posting date.
Unsuccessful Candidates will receive their documents back.

Utworzono: 05.07.2022 Opublikowano: 05.07.2022 Modyfikowano: 03.08.2022
Autor: prof. dr hab. inż. Tomasz Kozłowski Publikujący: Miłosz PINDUR Modyfikujący: Miłosz PINDUR