Asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych /dyscyplina historia

INSTYTUCJA: Politechnika Świętokrzyska
MIASTO: Kielce
STANOWISKO: asystent w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych
DYSCYPLINA NAUKOWA: historia
DATA OGŁOSZENIA: 1/07/2022
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 1/08/2022
LINK DO STRONY: https://bip.tu.kielce.pl/informacje-ogolne/konkursy-na-stanowiska/
SŁOWA KLUCZOWE: historia, nauki humanistyczne, sztuka
OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Wymagane kwalifikacje:

tytuł zawodowy magistra historyka sztuki w zakresie architektury,
doświadczenie zawodowe w zakresie ochrony oraz konserwacji zabytków architektury 
i urbanistyki, posiadanie predyspozycji do pracy dydaktycznej i naukowej,
znajomość ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
znajomość języka angielskiego na poziomie, co najmniej dobrym,
mile widziany jest również otwarty przewód doktorski.

Osoba zatrudniona na stanowisku asystenta w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych będzie odpowiedzialna za prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie: konserwacji zabytków architektury i ochrony historycznych miast.
Kandydat powinien przedstawić plan rozwoju naukowego poparty opinią samodzielnego pracownika naukowego.

Wykaz wymaganych dokumentów:

 • podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Politechniki Świętokrzyskiej,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich,
  inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
 • oświadczenie Kandydata, że Politechnika Świętokrzyska będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Oferty należy kierować na adres:

Politechnika Świętokrzyska, Wydział Budownictwa i Architektury
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce

Termin składania ofert upływa: 1/08/2022
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia. Zgłoszenia kandydatów będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową. Komisja może przeprowadzić rozmowy z kandydatami. Kandydaci, których oferty nie zostaną przyjęte, otrzymają zwrot dokumentów.
Zastrzega się prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.


INSTITUTION: Kielce University of Technology
LOCATION: Kielce
POSITION: assistant in a group of research and teaching staff
DISCIPLINE: history
POSTED: 1/07/2022
DEADLINE FOR APPLICATIONS: 1/08/2022
WEBSITE: https://bip.tu.kielce.pl/informacje-ogolne/konkursy-na-stanowiska/
KEY WORDS: history, humanities, art

Required qualifications:

 • master’s degree in the history of art and architecture,
 • professional experience in architectural and urban protection and conservation,
 • aptitude for teaching and research,
 • knowledge of the Polish act on the protection and preservation of historical monuments,
 • good command of English,
 • an open doctoral procedure is also welcome.

A person employed as an assistant in the group of research and teaching staff will be responsible for conducting classes in the field of conservation of architectural monuments and protection of historic cities.
The candidate should present a scientific development plan supported with an opinion from an independent researcher.

List of required documents:

 • an application for employment addressed to the Rector of the Kielce University of Technology,
 • personal data form,
 • a certified copy of master’s degree diploma,
 • other documents confirming professional qualifications,
 • a statement from the Applicant declaring that Kielce University of Technology will be his/her primary place of employment if appointed to the post,
 • the statement of consent to the processing of personal data contained in the job offer for the needs necessary to carry out the recruitment process.

All documents should be sent to the following address:

Politechnika Świętokrzyska, Wydział Budownictwa i Architektury
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce, Poland

The deadline for submitting offers is: 1/08/2022
Applicants will be notified of the result no later than three months from the posting date. References will be verified by the Selection Board. The selection process may involve an interview. Unsuccessful Applicants will have their documents returned. We reserve a right not to select a winner without giving any reason.

Utworzono: 01.07.2022 Opublikowano: 05.07.2022 Modyfikowano: 01.08.2022
Autor: prof. dr hab. inż. Grzegorz Świt Publikujący: Miłosz PINDUR Modyfikujący: Miłosz PINDUR