Profesor w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

INSTYTUCJA: Politechnika Świętokrzyska,
Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki
MIASTO: Kielce
STANOWISKO: profesor w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych
DYSCYPLINA NAUKOWA: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
DATA OGŁOSZENIA: 06.07.2022 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 03.08.2022 r.
LINK DO STRONY: https://bip.tu.kielce.pl/psk/konkursy-na-stanowiska/

SŁOWA KLUCZOWE: instalacje fotowoltaiczne, energetyka wiatrowa, automatyka budynków inteligentnych

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): Osoba zatrudniona na stanowisku profesora w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych będzie odpowiedzialna za prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie: Instalacje fototermiczne i fotowoltaiczne; Systemy instalacji fotowoltaicznych; Energetyka wiatrowa; Automatyka budynków inteligentnych; Systemy pomiarowe OZE itd.

Kandydat powinien:

 • posiadać stopień doktora habilitowanego inżyniera w dyscyplinie powiązanej tematycznie 
z przewidywanymi zajęciami dydaktycznymi,
 • posiadać znaczący dorobek naukowy w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych,
 • posługiwać się przynajmniej jednym językiem obcym na poziomie co najmniej średnio zaawansowanym,
 • w przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość języka polskiego w mowie i piśmie 
w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami.

Wymagane dokumenty:

 • podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Politechniki Świętokrzyskiej,
 • życiorys (CV),
 • kwestionariusz osobowy,
 • autoreferat zawierający informacje o dorobku naukowym, dydaktycznym oraz zawodowym,
 • kserokopie dyplomów poświadczających wykształcenie oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
 • oświadczenie kandydata, że Politechnika Świętokrzyska będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Oferty należy kierować na adres:

Politechnika Świętokrzyska,
Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki
al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce

Termin składania zgłoszeń upływa dnia: 03.08.2022 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia.
Kandydaci, których oferty nie zostaną przyjęte, otrzymają zwrot dokumentów.


INSTITUTION: Kielce University of Technology,
Faculty of Environmental Engineering, Geomatics and Power Engineering
CITY: Kielce
POSITION: professor in the group of research and teaching staff
SCIENTIFIC DISCIPLINE: environmental engineering, mining and energy
DATE OF ANNOUNCEMENT: 06.07.2022 r.
DEADLINE FOR SUBMISSION OF OFFERS: 03.08.2022 r.
LINK TO THE WEBSITE: https://bip.tu.kielce.pl/psk/konkursy-na-stanowiska/

KEYWORDS: photovoltaic installations, wind energy, automation of intelligent buildings

DESCRIPTION (subject, expectations, comments): A person employed as a professor in the group of research and teaching staff will be responsible for teaching classes in the field of: Photothermal and photovoltaic installations; Photovoltaic installation systems; Wind energy; Automation of intelligent buildings; RES measurement systems, etc.

The candidate should:

 • have a postdoctoral degree in engineer in a discipline thematically related to the planned classes,
 • have significant scientific achievements in the field of engineering and technical sciences,
 • use at least one foreign language at least intermediate level,
 • in the case of foreigners, the knowledge of the Polish language, spoken and written, is required to a degree that enables conducting classes with students.

Required documents:

 • a letter of application addressed to the Rector of the Kielce University of Technology,
 • curriculum vitae (CV),
 • personal questionnaire,
 • a self-report containing information about the research, didactic and professional achievements,
 • photocopies of diplomas confirming education and other documents confirming qualifications,
 • candidate’s declaration that Kielce University of Technology will be the primary place of work in the event of winning the competition,
 • a declaration of consent to the processing of personal data contained in the job offer for the purposes of the recruitment process.

Offers should be sent to the following address:

Kielce University of Technology,
Faculty of Environmental, Geomatics and Energy Engineering
al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce

The deadline for submitting applications is on: 03.08.2022 r.
The contest will be adjudicated no later than three months from the posting date.
Unsuccessful Candidates will receive their documents back.

Utworzono: 05.07.2022 Opublikowano: 05.07.2022 Modyfikowano: 03.08.2022
Autor: prof. dr hab. inż. Tomasz Kozłowski Publikujący: Miłosz PINDUR Modyfikujący: Miłosz PINDUR