Profesor uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych – dyscyplina architektura i urbanistyka

INSTYTUCJA: Politechnika Świętokrzyska
MIASTO: Kielce
STANOWISKO: profesor uczelni w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych
DZIEDZINA NAUKOWA: nauki inżynieryjno – techniczne
DYSCYPLINA NAUKOWA: architektura i urbanistyka
DATA OGŁOSZENIA: 1/02/2023
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 6/03/2023
LINK DO STRONY: https://bip.tu.kielce.pl/informacje-ogolne/konkursy-na-stanowiska/
SŁOWA KLUCZOWE: architektura i urbanistyka
OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Osoba zatrudniona na stanowisku profesora uczelni w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych będzie odpowiedzialna za: prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie projektowania architektoniczno – urbanistycznego, prowadzenie działalności naukowej
w dziedzinie nauk inżynieryjno – technicznych w dyscyplinie architektura i urbanistyka.

Wymagane kwalifikacje:

 • stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie architektura i urbanistyka,
 • predyspozycje do pracy dydaktycznej i naukowo – badawczej na stanowisku nauczyciela akademickiego,
 • udokumentowane osiągnięcia naukowe w postaci publikacji naukowych,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2,
 • w przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami,

Wykaz wymaganych dokumentów:

 • podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Politechniki Świętokrzyskiej,
 • życiorys (CV),
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę,
 • autoreferat zawierający informacje o dorobku naukowym, dydaktycznym oraz organizacyjnym,
 • wykaz publikacji naukowych, osiągnięć dydaktycznych i zawodowych,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich,
 • odpis dyplomu uzyskania stopnia doktora i doktora habilitowanego,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje,
 • oświadczenie Kandydata, że Politechnika Świętokrzyska będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • oświadczenie o spełnieniu warunków art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Oferty należy kierować na adres:

Politechnika Świętokrzyska, Wydział Budownictwa i Architektury
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce

Termin składania ofert upływa: 6/03/2023

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia. Zgłoszenia kandydatów będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową. Komisja może przeprowadzić rozmowy z kandydatami. Kandydaci, których oferty nie zostaną przyjęte, otrzymają zwrot dokumentów.
Zastrzega się prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.


INSTITUTION: Kielce University of Technology (KUT)
LOCATION: Kielce
POSITION: associate professor of KUT in the group of research and teaching staff
FIELD OF SCIENCE: engineering and technology
DISCIPLINE: architecture and urban planning
POSTED: 1/02/2023
DEADLINE FOR APPLICATIONS: 6/03/2023
WEBSITE: https://bip.tu.kielce.pl/informacje-ogolne/konkursy-na-stanowiska/
KEY WORDS: architecture and urban planning
We are searching for a candidate who can deliver architectural and urban design courses at all levels of our programme and conduct research in the filed of engineering and technology with a focus on architecture and urban planning.

Requirements:

 • higher doctorate (DSC) in architectural and urban design,
 • aptitude for instruction and research,
 • documented academic output (publications),
 • command of English at level B2 (FCE),
 • for candidates from outside Poland – excellent command of academic written and spoken Polish (C1 CAP).

Required documents:

 • a letter of application addressed to the Rector of the Kielce University of Technology,
 • a personal data form,
 • Curriculum Vitae,
 • a resume,
 • a list of publications,
 • a certified copy of your master’s degree certificate,
 • a certified copy of your PhD and DSc degree certificates,
 • documents confirming other qualifications,
 • a statement in which you declare that the Kielce University of Technology will be your primary place of employment,
 • a statement on meeting the conditions set forth in Article 113 of the Law on Higher Education and Science,
 • a statement of consent to the processing of personal information for recruitment purposes.

All documents should be sent to the following address:

Politechnika Świętokrzyska, Wydział Budownictwa i Architektury
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce, Poland

Submission deadline: 06/03/2023

Applicants will be notified of the result no later than three months from the posting date. References will be verified by the Selection Board. The selection process may involve an interview. Unsuccessful Applicants will have their documents returned. We reserve a right not to select a winner without giving any reason.


IFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU prof czerwiec 2023

Utworzono: 30.01.2023 Opublikowano: 30.01.2023 Modyfikowano: 06.06.2023
Autor: prof. dr hab. inż. Grzegorz Świt Publikujący: Miłosz PINDUR Modyfikujący: Miłosz PINDUR