Otwarcie 07.01.2019r. – Dostawa sprzętu laboratoryjnego: System do współrzędnościowych pomiarów obiektów budowlanych, w tym przemieszczeń pod obciążeniem; Optyczny system pomiarów współrzędnych 3 D; Optyczny system pomiarowy; System naziemnego skanowania laserowego; Uchwyty (szczęki) do siłownika hydraulicznego 100 T umożliwiające badanie elementów stalowych np. zbrojenia betonów dla Laboratorium Konstrukcji Betonowych i Diagnozowania Obiektów Technicznych Politechniki Świętokrzyskiej w ramach realizacji projektu pn.: „CENWIS – Centrum Naukowo–Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego” [Umowa nr RPSW.01.01.00-26-0001/17-00] współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014÷2020 [Oś Priorytetowa 1: „Innowacje i Nauka” Działanie 1.1. „Wsparcie Infrastruktury B+R”]

Składanie ofert w postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem:

https://tu-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Zmiana terminu składania ofert z 21.12.2018 r. na 07.01.2019 r.

Ogłoszenie- 507414-2018 – TED

SIWZ

W celu wypełnienia formularza załącznik nr 4 JEDZ utworzonego przez Zamawiającego Wykonawca pobiera załącznik nr 4 Oświadczenie JEDZespd-request.xml dostępny pod ogłoszeniem na Platformie Logintrade i następnie importuje plik xml na stronie:  https://ec.europa.eu/tools/espd/filter 

Opublikowano 14.12.2018 r.

Odpowiedzi, zmiana SIWZ

Opublikowano 9.01.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano 22.02.2019 r.

Informacja o unieważnieniu części I postępowania

Opublikowano 7.03.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w cześci II-IV postępowania

Opublikowano 20.03.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części V postępowania

Utworzono: Opublikowano: 19.11.2018 Modyfikowano: 20.03.2019
Autor: Publikujący: Monika Modyfikujący: