Otwarcie 01.10.2020 r. Dostawa wagi analitycznej, wagi półtechnicznej, wytrząsarki, łaźni wodnej, dejonizatora dla Laboratorium Biomasy Stałej i Energetyki Biogazowej Politechniki Świętokrzyskiej w ramach realizacji projektu pn.: „CENWIS – Centrum Naukowo–Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego” [Umowa nr RPSW.01.01.00-26-0001/17-00] współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014÷2020 [Oś Priorytetowa 1: „Innowacje i Nauka” Działanie 1.1. „Wsparcie Infrastruktury B+R”]

Zmiana terminu składania ofert z 18.09.2020 r. na 01.10.2020 r.

Składanie ofert w postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem:

https://tu-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

UWAGA: Ofertę (załącznik nr 2 do SIWZ) należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym

Ogłoszenie

SIWZ

Opublikowano 14.09.2020 r.

Odpowiedzi, Zmiana SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – opublikowano 18.09.2020 r.

Opublikowano 5.10.2020r.

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano 9.10.2020r.

Informacja o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone oraz o unieważnieniu postępowania

Utworzono: Opublikowano: 07.08.2020 Modyfikowano: 09.10.2020
Autor: Publikujący: Monika Modyfikujący: