Otwarcie 17.07.2020 r. Dostawa Drukarki 3D do drukowania proszkami metali, skanera 3D, specjalistycznego oprogramowania CAD do rysowania 3D oraz tworzenia brył lub powierzchni na podstawie zebranej chmury punktów ze skanera 3D dla Laboratorium Innowacyjnego Modelowania i Prototypowania 3D Politechniki Świętokrzyskiej w ramach realizacji projektu pn.: „CENWIS – Centrum Naukowo–Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego” [Umowa nr RPSW.01.01.00-26-0001/17-00] współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014÷2020 [Oś Priorytetowa 1: „Innowacje i Nauka” Działanie 1.1. „Wsparcie Infrastruktury B+R”]

(Last Updated On: 20.08.2020)

Składanie ofert w postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem:

https://tu-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

UWAGA: Ofertę należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym

Ogłoszenie

SIWZ

Opublikowano 16.07.2020 r.

Zawiadomienie o poprawieniu omyłki pisarskiej

Opublikowano 17.07.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano 20.08.2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Last Updated on 20.08.2020 by Agnieszka Nietrzpiel

Data publikacji: 15.06.2020 @ 15:25 Data ostatniej modyfikacji: 20.08.2020 @ 11:47
Osoba publikująca: Agnieszka Nietrzpiel Osoba modyfikująca: Agnieszka Nietrzpiel