Konkurs na stanowisko asystenta w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika w Katedrze Urządzeń Elektrycznych i Automatyki

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW
INSTYTUCJA: Politechnika Świętokrzyska
MIASTO: Kielce
STANOWISKO: asystent
DYSCYPLINA NAUKOWA: automatyka, elektronika i elektrotechnika
DATA OGŁOSZENIA: 5.09.2022
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 5.10.2022

LINK DO STRONY: www.tu.kielce.pl/konkursy-na-stanowiska/
SŁOWA KLUCZOWE: elektrotechnika, automatyka, robotyka

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Konkurs dotyczy zatrudnienia na stanowisku asystenta w Katedrze Urządzeń Elektrycznych i Automatyki na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki. Do obowiązków osoby zatrudnionej będzie należało prowadzenie zajęć dydaktycznych i wspomaganie prac naukowo-badawczych w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika. Tematyka zajęć dydaktycznych i prac badawczych będzie obejmowała zagadnienia dotyczące: projektowania komputerowych systemów sterowania, systemów sterowania robotów mobilnych i manipulacyjnych, wykorzystania narzędzi informatycznych w elektrotechnice, automatyce i robotyce, komputerowego wspomagania projektowania, projektowania wbudowanych systemów sterowania oraz systemów Internetu rzeczy i Przemysłu 4.0. Od kandydata wymagany jest minimum tytuł zawodowy magistra inżyniera w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika, specjalność automatyka. Umiejętności w zakresie projektowania układów sterowania, programowania sterowników PLC i mikrokontrolerów. Znajomość środowisk Matlab, Labview. Znajomość systemów CAD wykorzystywanych w elektrotechnice i automatyce oraz wiedza dotycząca systemów SCADA. Mile widziana znajomość systemu ROS.

Kandydat powinien wykazać się dobrą znajomością języka angielskiego, natomiast w przypadku obcokrajowców również biegłą znajomość języka polskiego.

Wymagane dokumenty:

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • podanie do Rektora przez Dziekana WEAiI,
 • CV,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę,
 • deklaracja nawiązania stosunku pracy na zasadzie podstawowego miejsca pracy
  (druki wydaje Biuro Dziekana p. 15 bud. D).

Dokumenty należy złożyć do dnia 5.10.2022 w Biurze Dziekana pok. 15 w Budynku „D” lub przesłać na adres:

Politechnika Świętokrzyska
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 7
25 – 314 Kielce

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia. Kandydaci, których oferty nie zostaną przyjęte otrzymają zwrot dokumentów.


INSTITUTION: Kielce University of Technology
CITY: Kielce
POSITION: assistant lecturer
DISCIPLINE: Electrical engineering
POSTED: 5.09.2022
EXPIRES: 5.10.2022
WEBSITE: www.tu.kielce.pl/konkursy-na-stanowiska/

KEY WORDS: electrical engineering, automation, robotics

DESCRIPTION (field, expectations, comments):

The Department of Electrical Equipment and Automation at the Faculty of Electrical Engineering, Automation and Computer Science offers the post of an assistant lecturer. The duties include conducting classes and supporting scientific and research works in the field of automation, electronics and electrical engineering.

The classes and research activities comprise : designing computer control systems, control systems for mobile and manipulating robots, the use of IT tools in electrical engineering, automation and robotics, computer aided design, embedded systems design, Internet of Things and Industry 4.0 systems.

The applicant is required to have a minimum of Master’s degree in the field of automation, electronics and electrical engineering, majoring in automation and possess skills in the design of control systems, PLC controllers programming and microcontrollers programming. Knowledge of Matlab and Labview environment as well as knowledge of CAD systems used in electrical engineering and automation and of SCADA systems is indispensable. Experience with the Ros system will be an advantage.

The applicant should demonstrate good knowledge of the English language and in the case of foreigners, also fluent knowledge of the Polish language.

Required documents:

 • copy of Master’s diploma,
 • job application addressed to Rector and submitted to Dean’s Office,
 • CV,
 • personal questionnaire of the applicant,
 • applicant’s declaration on establishing employment relationship with the university as the first place of employment within the meaning of the Law on Higher Education, (forms available at Dean’s Office, room no. 15, building D).

The documents shall be submitted by 5.10.2022 to Dean’s Office (room no. 15, building D) or sent to the following address:

Politechnika Świętokrzyska/Kielce University of Technology
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 7
25-314 Kielce

The candidate selection process will be completed within three months of the date of this advertisement. All documents submitted for a job application will be returned to unsuccessful applicants.

Utworzono: 05.09.2022 Opublikowano: 05.09.2022 Modyfikowano: 05.10.2022
Autor: dr hab. inż. Roman Deniziak, prof. PŚk Publikujący: Miłosz PINDUR Modyfikujący: Miłosz PINDUR