Konkurs na stanowisko lektora języka angielskiego w Wydziałowym Laboratorium Języków Obcych

INSTYTUCJA: Politechnika Świętokrzyska, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
MIASTO: Kielce
STANOWISKO: lektor języka angielskiego
DYSCYPLINA NAUKOWA: językoznawstwo
DATA OGŁOSZENIA: 7.09.2022r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 7.10.2022 r.
LINK DO STRONY: https://bip.tu.kielce.pl/psk/konkursy-na-stanowiska/

SŁOWA KLUCZOWE: lektor, językoznawstwo, język angielski

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):
Konkurs dotyczy zatrudnienia na stanowisku lektora języka angielskiego w Wydziałowym Laboratorium Języków Obcych Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki. Wymagany tytuł zawodowy magistra filologii angielskiej lub równorzędny oraz predyspozycje do pracy dydaktycznej. Znajomość języka angielskiego ze szczególnym uwzględnieniem dyscyplin: automatyka, elektronika i elektrotechnika oraz informatyka i telekomunikacja będzie dodatkowym atutem. Obcokrajowcy powinni wykazać się komunikatywną znajomością języka polskiego.

Wymagane dokumenty:

 • podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Politechniki Świętokrzyskiej,
 • CV,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich z filologii angielskiej,
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
 • oświadczenie kandydata, że Politechnika Świętokrzyska będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Dokumenty należy złożyć do dnia 7.10.2022 w Biurze Dziekana pok. 18 lub pok. 15 w budynku „D” lub przesłać na adres:

Politechnika Świętokrzyska
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 7
25-314 Kielce

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia. Kandydaci, których oferty nie zostaną przyjęte otrzymają zwrot dokumentów.


INSTITUTION: Kielce University of Technology, Faculty of Electrical Engineering, Automatic Control and Computer Science
CITY: Kielce
POSITION: English teacher
SCIENTIFIC DISCIPLINE: linguistics
POSTED ON: 7.09.2022
EXPIRES: 7.10.2022
WEBSITE: https://bip.tu.kielce.pl/informacje-ogolne/konkursy-na-stanowiska/

KEYWORDS: teaching, linguistics, Master’s degree in philology, English

DESCRIPTION (subject matter, expectations, comments): The person employed as an English teacher should be prepared to conduct English language classes at the Foreign Languages ​​Laboratory of the Faculty of Electrical Engineering, Automatic Control and Computer Science.

The suitable candidate will have a Master’s Degree in English Philology or equivalent and demonstrate a predisposition to teaching. Knowledge of the English language, with particular emphasis on the disciplines of automation, electronics and electrical engineering, as well as IT and telecommunications, would be an advantage. Foreigners should have a communicative knowledge of the Polish language.

List of required documents:

 • Application for employment addressed to the Rector of the Kielce University of Technology,
 • CV,
 • personal form for the applicant,
 • a copy of the diploma with a master’s degree in English philology,
 • other documents confirming qualifications held,
 • candidate’s declaration that the Kielce University of Technology will be his/her primary place of work in case of winning the competition,
 • a statement of consent to the processing of personal data contained in the job offer for the purposes of the recruitment process.

The documents shall be submitted by 7.10.2022 to Dean’s Office (room no. 18 or 15 building D) or sent to the following address:

Politechnika Świętokrzyska/Kielce University of Technology
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki/Faculty of Electrical Engineering, Automatic Control and Computer Science
Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 7
25-314 Kielce
Polska/Poland

The candidate selection process will be completed within three months of the date of this advertisement. All documents submitted for a job application will be returned to unsuccessful applicants.

Utworzono: 07.09.2022 Opublikowano: 07.09.2022 Modyfikowano: 07.10.2022
Autor: dr hab. inż. Roman Deniziak, prof. PŚk Publikujący: Miłosz PINDUR Modyfikujący: Miłosz PINDUR