OGŁOSZENIE o sprzedaży zbędnych składników majątku ruchomego

Politechnika Świętokrzyska w Kielcach informuje o możliwości nabycia zbędnego wyposażenia Domu Studenta nr 7 „PROTON”:

 1. Wykaz zbędnego wyposażenia Domu Studenta nr 7 PROTON stanowi załącznik do ogłoszenia.
 2. Oferta winna zawierać:
  1) dane wnioskodawcy: imię i nazwisko (osoba fizyczna) / nazwa podmiotu, adres, telefon kontaktowy,
  2) wykaz składników majątku objętych ofertą ze wskazaniem ilości i ceny jednostkowej
  3) oświadczenie wnioskodawcy o zapoznaniu się ze stanem składników majątku lub, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji oględzin.
 3. Oferty zakupu należy składać w Biurze Kanclerza (Kielce, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, pok. 31 bud. D) do dnia 19 grudnia br. do godz. 14.00
  w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Oferta zakupu wyposażenia DS. Proton”.
 4. Składniki majątku można oglądać w Domu Studenta nr 7 w Kielcach przy al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13 w dniu 17 grudnia w godz. 9-14. Wszelkich informacji w przedmiotowej sprawie udziela mgr Józef Wzorek (kierownik DS.-u)
  – tel. 41 34-24-710.
 5. Rozpatrzenie ofert odbędzie się 20. grudnia 2019 r. W przypadku zainteresowania tym samym składnikiem majątku przez co najmniej dwóch wnioskodawców – decyduje wysokość zaoferowanej ceny.
 6. Nabywca, który złożył najkorzystniejszą ofertę zobowiązany jest zapłacić za nabywane składniki majątku w ciągu 7 dni od otrzymania faktury. Wydanie następuje niezwłocznie po dokonaniu zapłaty.
 7. Politechnika Świętokrzyska zastrzega sobie możliwość wycofania ze sprzedaży poszczególne składniki majątku na każdym etapie postępowania.

Wykaz zbędnych składników z DS Proton

Utworzono: Opublikowano: 13.12.2019 Modyfikowano: 13.12.2019
Autor: Publikujący: Miłosz PINDUR Modyfikujący: Miłosz PINDUR