INFORMACJA o zużytych rzeczowych składnikach majątku ruchomego

 • Nazwa i siedziba dysponenta:
  Politechnika Świętokrzyska
  al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7
  25-314 Kielce

 • Wykaz zużytych składników majątku określa załącznik nr 1a.

 • Nieodpłatnego przekazania lub darowizny zużytych składników majątku określonych
  w załączniku nr 1a dokonuje się na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu. Wniosek ten powinien zawierać:
  – nazwę, siedzibę i adres podmiotu;
  – wskazanie przedmiotu nieodpłatnego przekazania lub darowizny;
  – zobowiązanie do odbioru we własnym zakresie przedmiotu nieodpłatnego przekazania lub darowizny w wyznaczonym terminie i miejscu oraz do pokrycia innych kosztów z tym związanych;
  – wskazanie sposobu wykorzystania przedmiotu nieodpłatnego przekazania lub darowizny;
  – uzasadnienie zapotrzebowania.

 • Do wniosku o darowiznę winien być załączony statut zainteresowanego podmiotu.

 • Składnik majątku może zostać nieodpłatnie przekazany na czas oznaczony lub nieoznaczony jednostce sektora finansów publicznych lub państwowej osobie prawnej, która nie jest jednostką sektora finansów publicznych

 • Składnik majątku może być przedmiotem darowizny na rzecz:
  – jednostki sektora finansów publicznych lub państwowej osoby prawnej, która nie jest jednostką sektora finansów publicznych;
  – jednostki systemu oświaty, która nie jest jednostką sektora finansów publicznych;
  – fundacji lub organizacji pożytku publicznego, prowadzącej działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, z przeznaczeniem na realizację ich celów statutowych.

 • Wartość przedmiotu nieodpłatnego przekazania lub darowizny określa się według wartości początkowej.

 • Nieodpłatnego przekazania lub darowizny dokonuje się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego (PT).

 • Termin i miejsce składania wniosków o nieodpłatne przekazanie lub darowiznę:
  – termin składania: 20 lipca 2021 r.;
  – wnioski adresowane do kanclerza należy składać w dni robocze w godz. 9:00-14:00  w Biurze Kanclerza (25-314 Kielce, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, pok. 31 bud. D) lub przesyłać pocztą (liczy się data wpływu);
  – zainteresowany podmiot może złożyć tylko jeden wniosek.

 • Wniosek o nieodpłatne przekazanie lub darowiznę rozpatrywany jest w ciągu 60 dni od daty jego wpływu.

 • Klauzula informacyjna (ogólna) o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na stronie internetowej Politechniki Świętokrzyskiej – www.tu.kielce.pl/RODO.


Załącznik nr 1a – Wykaz zużytych składników majątku AEIZ-248-L-2a-21

Utworzono: 01.07.2021 Opublikowano: 05.07.2021 Modyfikowano: 26.11.2021
Autor: Krzysztof Sabat Publikujący: Miłosz PINDUR Modyfikujący: Miłosz PINDUR