OGŁOSZENIE o postępowaniu ofertowym na sprzedaż zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego

 1. Nazwa i siedziba sprzedającego:

Politechnika Świętokrzyska
al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7
25-314 Kielce

2. Miejsce i termin przeprowadzenia postępowania: 6 grudnia 2021 r. o godz. 8.00.

3. Rodzaj, typ i ilość przedmiotów sprzedaży: Wykaz składników majątku (załącznik nr 1b).

4. Miejsce i termin oględzin przedmiotu sprzedaży:

 • 1) Kielce, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, w dni robocze w godz. 9-14, po wcześniejszym uzgodnieniu;
 • 2) osoba do kontaktu: wg Wykazu składników majątku (załącznik nr 1b).

5. Oferta zakupu winna być złożona na załączonym formularzu ofertowym (załącznik nr 2b).

6. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:

 • oferty zakupu w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Postępowanie ofertowe AEIZ-248-L-3b/21” należy składać w dni robocze w godz. 9:00-14:00 do dnia 3 grudnia 2021 r.
  w Biurze Kanclerza (Kielce, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, pok. 31 bud. D) lub przesyłać pocztą elektroniczną na adres:
  wkurtek@tu.kielce.pl,

 • termin związania ofertą: 21 dni od dnia upływu terminu składania ofert;

 • oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

8. Politechnika Świętokrzyska zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert i bez podania przyczyny.

9. Inne informacje:

 1. postępowanie prowadzone jest na podstawie Instrukcji zagospodarowania oraz likwidacji zbędnych i zużytych składników majątku (Zarządzenia Nr 121/21 Rektora z dnia 30 września 2021 r.);

 2. podana kwota jest ceną wywoławczą;

 3. dopuszcza się składanie ofert częściowych;

 4. oferent podaje cenę netto, do której dolicza się podatek VAT (stawka 23 %);

 5. o odrzuceniu oferty zawiadamia się niezwłocznie oferenta jeżeli;

  1. oferta została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu,

  2. nie zawiera danych, o których mowa w pkt. 5 lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inne wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę

 6. wybiera się:

 • oferenta, który zaoferował najwyższą cenę, lub

 • organizuje dodatkowe postępowanie ofertowe pomiędzy oferentami w przypadku złożenia równorzędnych ofert.

10. Termin zawarcia umowy sprzedaży:

 • 1) umowę sprzedaży uważa się za zawartą z chwilą wyboru najkorzystniejszej oferty;
 • 2) nabywca, który złożył najkorzystniejszą ofertę zobowiązany jest zapłacić przelewem cenę nabycia w ciągu 7 dni od dnia otrzymania faktury VAT;
 • 3) wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

11. Klauzula informacyjna (ogólna) o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na stronie internetowej Politechniki Świętokrzyskiej – www.tu.kielce.pl/RODO.


Załącznik nr 1b – Wykaz zbędnych i zużytych składników majątku

Załącznik nr 2b – Formularz ofertowy

Wynik postępowania na strone AEIZ-248-L-3-21

Utworzono: 26.11.2021 Opublikowano: 26.11.2021 Modyfikowano: 06.12.2021
Autor: Krzysztof Sabat Publikujący: Miłosz PINDUR Modyfikujący: Miłosz PINDUR