INFORMACJA o zużytych rzeczowych składnikach majątku ruchomego

 1. Nazwa i siedziba dysponenta:

Politechnika Świętokrzyska
al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7
25-314 Kielce

2. Wykaz zużytych składników majątku określa załącznik nr 1a.

3. Nieodpłatnego przekazania lub darowizny zużytych składników majątku określonych
w załączniku nr 1a dokonuje się na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu. Wniosek ten powinien zawierać:

 • nazwę, siedzibę i adres podmiotu;

 • wskazanie przedmiotu nieodpłatnego przekazania lub darowizny;

 • zobowiązanie do odbioru we własnym zakresie przedmiotu nieodpłatnego przekazania lub darowizny w wyznaczonym terminie i miejscu oraz do pokrycia innych kosztów z tym związanych;

 • wskazanie sposobu wykorzystania przedmiotu nieodpłatnego przekazania lub darowizny;

 • uzasadnienie zapotrzebowania.

4. Do wniosku o darowiznę winien być załączony statut zainteresowanego podmiotu.

5. Składnik majątku może zostać nieodpłatnie przekazany na czas oznaczony lub nieoznaczony jednostce sektora finansów publicznych lub państwowej osobie prawnej, która nie jest jednostką sektora finansów publicznych

6. Składnik majątku może być przedmiotem darowizny na rzecz:

 • jednostki sektora finansów publicznych lub państwowej osoby prawnej, która nie jest jednostką sektora finansów publicznych;

 • jednostki systemu oświaty, która nie jest jednostką sektora finansów publicznych;

 • fundacji lub organizacji pożytku publicznego, prowadzącej działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, z przeznaczeniem na realizację ich celów statutowych.

7 Wartość przedmiotu nieodpłatnego przekazania lub darowizny określa się według wartości początkowej.

8. Nieodpłatnego przekazania lub darowizny dokonuje się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego (PT).

9. Termin i miejsce składania wniosków o nieodpłatne przekazanie lub darowiznę:

 • termin składania: 3 grudnia 2021 r.;

 • wnioski adresowane do kanclerza należy składać w dni robocze w godz. 9:00-14:00
  w Biurze Kanclerza (25-314 Kielce, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, pok. 31 bud. D) lub przesyłać pocztą (liczy się data wpływu);

 • zainteresowany podmiot może złożyć tylko jeden wniosek.

10. Wniosek o nieodpłatne przekazanie lub darowiznę rozpatrywany jest w ciągu 60 dni od daty jego wpływu.

11. Klauzula informacyjna (ogólna) o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na stronie internetowej Politechniki Świętokrzyskiej – www.tu.kielce.pl/RODO.


Załącznik nr 1a – Wykaz zużytych składników majątku AEIZ-248-L-3a-21

Utworzono: 26.11.2021 Opublikowano: 26.11.2021 Modyfikowano: 26.11.2021
Autor: Krzysztof Sabat Publikujący: Miłosz PINDUR Modyfikujący: Miłosz PINDUR