Konkurs na stanowisko asystenta w dyscyplinie inżynieria lądowa, geodezja i transport

INSTYTUCJA: Politechnika Świętokrzyska

MIASTO: Kielce

STANOWISKO: asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

DZIEDZINA NAUKI: nauki inżynieryjno-techniczne

DYSCYPLINA NAUKOWA: inżynieria lądowa, geodezja i transport

DATA OGŁOSZENIA:  20/03/2024

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 18/04/2024

LINK DO STRONY: https://bip.tu.kielce.pl/psk/konkursy-na-stanowiska/

SŁOWA KLUCZOWE: budownictwo, technologie robót budowlanych

Opis:

Wymagania stawiane kandydatowi:

 1. Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku budownictwo w zakresie technologii i organizacji budownictwa;
 2. Predyspozycje do pracy dydaktycznej i naukowej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
 3. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w uczelni wyższej (minimum dwa lata), z zakresu: technologii robót budowlanych, budownictwa podziemnego, materiałów budowlanych z technologią betonu, technologii betonów nowej generacji;
 4. Wszczęty przewód doktorski w dyscyplinie budownictwo/inżynieria lądowa, geodezja i transport;
 5. Udokumentowane osiągnięcia naukowe w dyscyplinie inżynieria lądowa, geodezja i transport w postaci publikacji naukowych, umożliwiające zaliczenie do grupy pracowników badawczo-dydaktycznych. Minimum 5 publikacji znajdujących się na liście JCR, minimum dwa artykuły opublikowane w latach 2023-24 o łącznej minimalnej liczbie 55 pkt.
 6. Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym studiowanie literatury oraz redagowanie artykułów naukowych;
 7. W przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami.

Przewidywany zakres zadań:

 1. Przygotowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotów: Technologia robót budowlanych 1, Budownictwo podziemne, Materiały budowlane, Technologie betonów nowej generacji;
 2. Prowadzenie działalności naukowej i publikacyjnej;
 3. Prace organizacyjne na rzecz Katedry, Wydziału i Uczelni.

Wykaz wymaganych dokumentów:

 • podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora PŚk,
 • życiorys/CV,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • zaświadczenie o otwartym przewodzie doktorskim,
 • wykaz publikacji naukowych, osiągnięć dydaktycznych i zawodowych;
 • oświadczenie Kandydata, potwierdzające że Politechnika Świętokrzyska będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Oferty należy kierować na adres:

Politechnika Świętokrzyska

Wydział Budownictwa i Architektury

Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7

25-314 Kielce

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia. Kandydaci, których oferty nie zostaną przyjęte, otrzymają zwrot dokumentów.

Zastrzega się prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.


IFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU

Utworzono: 20.03.2024 Opublikowano: 20.03.2024 Modyfikowano: 07.05.2024
Autor: prof. dr hab. inż. Grzegorz Świt Publikujący: Miłosz PINDUR Modyfikujący: Miłosz PINDUR