OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM poprzedzającym wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Zakup i oddanie do eksploatacji mikrosieci elektroenergetycznej na terenie kampusu PŚk w ramach realizacji projektu pn.: „CENWIS – Centrum Naukowo–Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego” [Umowa nr RPSW.01.01.00-26-0001/17-00] współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014÷2020 [Oś Priorytetowa 1: „Innowacje i Nauka” Działanie 1.1. „Wsparcie Infrastruktury B+R”]

Termin składania wniosków o zakwalifikowanie do dialogu technicznego: do dnia 30 kwietnia 2019 r., do godz. 12:00

Termin został przedłużony do dnia 8.05.2019 r. do godz. 12:00

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o dialogu technicznym

Opublikowano 17.05.2019 r.

Informacja o Uczestnikach zakwalifikowanych do dialogu

Opublikowano 17.07.2019 r.

Informacja o zakończeniu dialogu technicznego

Opublikowano 19.07.2019 r.

Protokół z dialogu technicznego

Utworzono: Opublikowano: 19.04.2019 Modyfikowano: 19.07.2019
Autor: Publikujący: Monika Modyfikujący: