Ogłoszenie na wynajem budynku magazynowego

Ogłoszenie na wynajem budynku magazynowego wraz z częścią przyległej wiaty o powierzchni ok. 100 m2  

 1. Politechnika Świętokrzyska oferuje wynajem budynku magazynowego o łącznej powierzchni 102,29 m2. Budynek znajduje się na ul. Studenckiej, nie posiada ogrzewania, nie jest wyposażony w instalacje. Na ścianie szczytowej budynku znajduje się przyłącze elektryczne z którego można zasilić instalacje wewnętrzne, do wykonania we własnym zakresie. Politechnika Świętokrzyska planuje wykonać remont elewacji i poszycia dachowego.

Przeznaczenie lokalu – powyższy lokal przeznaczono do wynajmu na czas nieokreślony, w celu prowadzenia działalności gospodarczej.

Wynajmujący oczekuje przedstawienia propozycji zagospodarowania lokalu.

 1. Najemca będzie prowadził powyższą działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Najemca będzie utrzymywał lokal w należytym stanie technicznym.

Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest: kierownik Działu Utrzymania, Remontów i Inwestycji tel. 41 34 24 750, 602 181 513

 1. Oferty należy składać w terminie do dnia 12.03.2020 r. do godz. 10.00, aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce budynek D pok. nr 31 – Biuro Kanclerza, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na wynajem budynku magazynowego wraz z częścią przyległej wiaty”
 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.03.2020 r. o godz. 10.15 w siedzibie Politechniki- aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25 – 314 Kielce, budynek D pok. Nr 31
 3. Oferenci zobowiązani są do złożenia w terminie oferty zawierającej:
  1. nazwę i adres oferenta, aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,
  2. oferowaną stawkę najmu za 1 m2 wynajmowanej powierzchni miesięcznie netto w PLN (bez energii elektrycznej),
  3. oferowany czynsz za całą powierzchnię najmu (bez energii elektrycznej) netto
  4. propozycję zagospodarowania lokalu.
  5. termin rozpoczęcia działalności.

Wymienione wyżej dokumenty mogą być przedłożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez oferenta.

 1. Politechnika Świętokrzyska zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru wynajmującego bez podania przyczyny.
 2. Zasady wynajmu lokalu:
  1. Szczegółowe zasady wynajmu określać będzie umowa zawarta pomiędzy Politechniką Świętokrzyską, a oferentem wybranym w drodze ogłoszenia. Umowa zostanie zawarta na czas nieokreślony z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia na koniec miesiąca kalendarzowego.
  2. Czynsz wynajmu lokalu będzie ustalony na poziomie zadeklarowanym przez oferenta w wybranej ofercie. Szczegóły dotyczące zasady rozliczeń zostaną zapisane w umowie na wynajem lokalu.
  3. Wszelkie ewentualne adaptacje wymagają uprzedniej zgody Wynajmującego. Nakłady i ulepszenia związane na stałe z pomieszczeniem, wykonane przez Najemcę, przechodzą na rzecz Wynajmującego.
  4. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do akceptacji wizualizacji wystroju wynajmowanych pomieszczeń.
 3. załączniki graficzne do ogłoszenia:

opis i rzut budynku i wiaty

Utworzono: Opublikowano: 03.03.2020 Modyfikowano: 03.03.2020
Autor: Publikujący: Miłosz PINDUR Modyfikujący: Miłosz PINDUR