Konkurs na stanowisko profesora w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

NSTYTUCJA: Politechnika Świętokrzyska,
Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki
MIASTO: Kielce
STANOWISKO: profesor w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych
DYSCYPLINA NAUKOWA: geodezja i kartografia, inżynieria środowiska, górnictwo
i energetyka lub inżynieria lądowa i transport
DATA OGŁOSZENIA: 10.11.2022 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 12.12.2022 r.
LINK DO STRONY: https://bip.tu.kielce.pl/psk/konkursy-na-stanowiska/

SŁOWA KLUCZOWE: geodezja i kartografia, geomatyka, fotogrametria, teledetekcja, geoinformatyka, systemy informacji geograficznej GIS.

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): Osoba zatrudniona na stanowisku profesora w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych będzie odpowiedzialna za prowadzenie zajęć dydaktycznych na kierunku geodezja i kartografia

Kandydat powinien:

 • posiadać stopień doktora habilitowanego inżyniera w dyscyplinie geodezja i kartografia, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka lub inżynieria lądowa i transport,
 • posiadać znaczący dorobek naukowy w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych,
 • posługiwać się przynajmniej jednym językiem obcym na poziomie co najmniej średnio zaawansowanym,
 • w przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami.

Wymagane dokumenty:

 • podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Politechniki Świętokrzyskiej,
 • życiorys (CV),
 • kwestionariusz osobowy,
 • autoreferat zawierający informacje o dorobku naukowym, dydaktycznym oraz zawodowym,
 • kserokopie dyplomów poświadczających wykształcenie oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
 • oświadczenie kandydata, że Politechnika Świętokrzyska będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Oferty należy kierować na adres:

Politechnika Świętokrzyska
Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki
al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce

Termin składania zgłoszeń upływa dnia: 12.12.2022 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia.

Kandydaci, których oferty nie zostaną przyjęte, otrzymają zwrot dokumentów.

Utworzono: 09.11.2022 Opublikowano: 09.11.2022 Modyfikowano: 09.11.2022
Autor: prof. dr hab. inż. Tomasz Kozłowski Publikujący: Miłosz PINDUR Modyfikujący: Miłosz PINDUR