Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych – dyscyplina inżynieria mechaniczna

INSTYTUCJA: Politechnika Świętokrzyska
MIASTO: Kielce
STANOWISKO: asystent w grupie pracowników dydaktycznych
DYSCYPLINA NAUKOWA: inżynieria mechaniczna
SPECJALNOŚĆ: automatyka i robotyka
DATA OGŁOSZENIA: 28.08.2023 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 28.09.2023r.
LINK DO STRONY: https://bip.tu.kielce.pl/psk/konkursy-na-stanowiska/
SŁOWA KLUCZOWE: automatyka i robotyka
OPIS: kandydat powinien posiadać predyspozycje i zamiłowanie do pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej w obszarze automatyki i robotyki oraz mieć wiedzę związaną z tą specjalnością.

Do konkursu mogą przystąpić osoby posiadające:

dyplom mgr inż. na kierunku związanym ze specjalnością automatyka i robotyka,
sprecyzowany indywidualny plan badawczy zawierający harmonogram przygotowania rozprawy doktorskiej zaaprobowany przez pracownika naukowego ze stopniem doktora hab. lub tytułem profesora, znajomość zagadnień ze specjalności automatyka i robotyka, w tym teorii regulacji, robotyki, systemów wizyjnych, sterowników PLC, programowanie mikrokontrolerów z serii AVR, STM32, umiejętność projektowania układów elektrycznych i elektronicznych w tym obwodów w PCB, umiejętność programowania w językach: C, C++, Matlab, języki programowania sterowników PLC, C# programów dla systemów Windows, umiejętności obsługi programów stosowanych w dydaktyce na kierunku automatyka i robotyka: Robot-Studio, SolidWorks, Lab-View, Matlab-Simulink, EPLAN, Mathcad znajomość obsługi urządzeń pomiarowych w tym oscyloskopów, karty pomiarowe, znajomość języka angielskiego (minimum poziom B2), biegła znajomość języka angielskiego zamiłowanie do pracy dydaktycznej.

Dodatkowe atuty:

  • doświadczanie w pracy w przemyśle,
  • doświadczenie w pracy dydaktycznej,
  • publikacje w czasopismach znajdującym się na liście czasopism punktowanych,
  • prowadzenie badań naukowych związanych z cyfrowym przetwarzaniem obrazów,
  • działalność promocyjna na rzecz uczelni.

Wymagane dokumenty:

  • podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Politechniki Świętokrzyskiej,
  • życiorys (CV), kwestionariusz osobowy,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz opis indywidualnego planu badawczego,
  • informacja o doświadczeniu dydaktycznym i dorobku naukowym wraz z wykazem publikacji;
  • oświadczenie Kandydata, że Politechnika Świętokrzyska będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Oferty należy kierować na adres:

Politechnika Świętokrzyska
Biuro Dziekana Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn, pok. 10 bud. B
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce

Termin składania zgłoszeń upływa dnia 28.09.2023 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia.
Kandydaci, których oferty nie zostaną przyjęte, otrzymają zwrot dokumentów.


Informacja o wynikach konkursu

Utworzono: 28.08.2023 Opublikowano: 28.08.2023 Modyfikowano: 16.10.2023
Autor: dr hab. Jakub Takosoglu, prof. PŚk Publikujący: Miłosz PINDUR Modyfikujący: Miłosz PINDUR