Konkurs na profesor uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW
INSTYTUCJA: Politechnika Świętokrzyska, Wydział Zarządzania i Modelowania
Komputerowego
MIASTO: Kielce
STANOWISKO: profesor uczelni, badawczo-dydaktyczny
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki o zarządzaniu i jakości lub nauki o polityce lub
ekonomia i finanse

DATA OGŁOSZENIA: 16.05.2023 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 19.06.2023 r.

LINK DO STRONY: https://bip.tu.kielce.pl/psk/konkursy-na-stanowiska/
SŁOWA KLUCZOWE: nauki ekonomiczne; nauki o zarządzaniu, nauki o polityce
OPIS: (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Kandydat powinien legitymować się:

 • wykształceniem wyższym w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki
  o zarządzaniu i jakości lub ekonomia i finanse lub nauki o polityce;
 • stopniem naukowym doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki o zarządzaniu
  i jakości lub nauki o polityce lub ekonomia i finanse;
 • liczącym się dorobkiem naukowym i dydaktycznym;
 • doświadczeniem w prowadzeniu, przez okres co najmniej dwóch semestrów,
  przedmiotów zbliżonych do: marketing, podstawy zarządzania, zarządzanie rozwojem organizacji, zarządzanie strategiczne, zarządzanie innowacjami, zarządzanie zasobami ludzkimi, rozwoju regionalnego i lokalnego, zarządzania jednostkami terytorialnymi, zarządzania rozwojem zrównoważonym;
 • znajomością metod statystycznych, analizy danych;
 • umiejętnością prowadzenia projektów badawczo-naukowych;
 • biegłą znajomość języka polskiego;
 • komunikatywną znajomość języka angielskiego.

Wymagane dokumenty:

 • podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Politechniki Świętokrzyskiej,
 • kwestionariusz osobowy,
 • życiorys (CV),
 • odpis dyplomu uzyskania tytułu naukowego magistra, stopnia naukowego doktora, stopnia doktora habilitowanego,
 • autoreferat zawierający informacje o dorobku naukowym, dydaktycznym,
  organizacyjnym oraz osiągnięciach w zakresie kształcenia kadr,
 • oświadczenie Kandydata, że Politechnika Świętokrzyska będzie podstawowym
  miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu.

Oferty należy kierować na adres:

Politechnika Świętokrzyska
Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego
Biuro Dziekana, pok. 6C
Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu trzech miesięcy.
Kandydaci, których oferty nie zostaną przyjęte, otrzymają zwrot dokumentów.


wynik konkursu w KZiO – profesor uczelni

Utworzono: 16.05.2023 Opublikowano: 17.05.2023 Modyfikowano: 30.06.2023
Autor: dr hab. inż. Dariusz Bojczuk, prof. PŚk Publikujący: Miłosz PINDUR Modyfikujący: Miłosz PINDUR