Konkurs na asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w dyscyplinie matematyka

INSTYTUCJA: Politechnika Świętokrzyska

Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego

MIASTO: Kielce

STANOWISKO: asystent

DYSCYPLINA NAUKOWA: matematyka, inżynieria mechaniczna

DATA OGŁOSZENIA: 1.12.2023 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31.01.2024 r.

LINK DO STRONY: https://bip.tu.kielce.pl/psk/konkursy-na-stanowiska/

SŁOWA KLUCZOWE: matematyka stosowana, metody numeryczne, modelowanie matematyczne

OPIS:

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 85).

Do konkursu może przystąpić osoba, która:

  • posiada ukończone studia stopnia pierwszego i drugiego na kierunku matematyka,
  • posiada ukończone studia wyższe magisterskie z matematyki z wynikiem co najmniej dobrym,
  • posiada zamiłowanie do pracy naukowej i dydaktycznej w obszarze matematyki i matematyki stosowanej, wykazuje się samodyscypliną, kreatywnością i samodzielnością w pracy, umiejętnością współpracy w grupie oraz samokształcenia,
  • wykazuje się znajomością języka angielskiego na poziomie komunikatywnym umożliwiającym studiowanie literatury oraz redagowanie artykułów naukowych,
  • wykazuje się biegłą znajomością języka polskiego.

Kandydat powinien być przygotowany do prowadzenia ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych w języku polskim z przedmiotów: analiza matematyczna, algebra, równania różniczkowe, logika, metody numeryczne.

Powinien umieć korzystać z oprogramowania biurowego (w tym z arkuszy kalkulacyjnych) oraz posiadać podstawowe umiejętności programowania komputerów.

Wymagane dokumenty:

  • podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Politechniki Świętokrzyskiej,
  • kwestionariusz osobowy,
  • życiorys z uwzględnieniem ewentualnego dorobku dydaktycznego i naukowego oraz innych osiągnięć związanych z pracą na uczelni,
  • odpis dyplomu ukończenia matematycznych studiów magisterskich,
  • oświadczenie Kandydata, że Politechnika Świętokrzyska będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Oferty należy kierować na adres:

Politechnika Świętokrzyska

Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego

Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce, pok. 6 C

Termin składania zgłoszeń upływa dnia 31.01.2024 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty mniejszego ogłoszenia.

Kandydaci, których oferty nie zostaną przyjęte, otrzymają zwrot dokumentów.


INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU

Utworzono: 04.12.2023 Opublikowano: 04.12.2023 Modyfikowano: 09.02.2024
Autor: dr hab. inż. Dariusz Bojczuk, prof. PŚk Publikujący: Miłosz PINDUR Modyfikujący: Miłosz PINDUR