Asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych/ dyscyplina architektura i urbanistyka

INSTYTUCJA: Politechnika Świętokrzyska
MIASTO: Kielce
STANOWISKO: asystent w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych
DYSCYPLINA NAUKOWA: architektura i urbanistyka
DATA OGŁOSZENIA: 01. 06. 2022 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 04. 07. 2022 r.
LINK DO STRONY: https://bip.tu.kielce.pl/informacje-ogolne/konkursy-na-stanowiska/
SŁOWA KLUCZOWE: architektura i urbanistyka
OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Wymagane kwalifikacje:

• tytuł zawodowy magistra inżyniera w zakresie architektury,
• predyspozycje do pracy dydaktycznej i naukowej,
• doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim,
• znajomość oprogramowania: Autocad, Archicad, Photoshop,
• znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym,
• mile widziany jest również otwarty przewód doktorski.

Osoba zatrudniona na stanowisku asystenta w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych będzie odpowiedzialna za prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie: projektowania architektoniczno – urbanistycznego.
Kandydat powinien przedstawić plan rozwoju naukowego poparty opinią samodzielnego pracownika naukowego.

Wykaz wymaganych dokumentów:

• podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Politechniki Świętokrzyskiej,
• kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę
• odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich w zakresie architektury,
• inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
• oświadczenie Kandydata, że Politechnika Świętokrzyska będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Oferty należy kierować na adres:
Politechnika Świętokrzyska, Wydział Budownictwa i Architektury
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce

Termin składania ofert upływa: 04. 07. 2022 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia. Zgłoszenia kandydatów będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową. Komisja może przeprowadzić rozmowy z kandydatami. Kandydaci, których oferty nie zostaną przyjęte, otrzymają zwrot dokumentów.
Zastrzega się prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.


INSTITUTION: Kielce University of Technology
LOCATION: Kielce
POSITION: assistant in a group of research and teaching staff
DISCIPLINE: architecture and urban planning
POSTED: 01/06/2022
DEADLINE FOR APPLICATIONS: 04/07/2022
WEBSITE: https://bip.tu.kielce.pl/informacje-ogolne/konkursy-na-stanowiska/
KEY WORDS: architecture and urban planning

Required qualifications:

• master’s degree in architecture,
• aptitude for teaching and research,
• minimum two years of documented academic-level teaching experience,
• work experience confirmed with a license to design or contract,
• knowledge of Autocad, Archicad, Photoshop,
• good command of English
• an open doctoral procedure is also welcome.

A person employed as an assistant in the group of research and teaching staff will be responsible for conducting classes in the field of architectural and urban design. The candidate should present a scientific development plan supported by the opinion of an independent researcher.

List of required documents:
– a letter of application addressed to the Rector of the Kielce University of Technology,
– a personal data form,
– a certified copy of master’s degree diploma,
– documents confirming other qualifications,
– a statement from an Applicant declaring that Kielce University of Technology will be his/her primary place of employment if appointed to the post,
– the statement of consent to the processing of personal data contained in the job offer for the needs necessary to carry out the recruitment process.

All documents should be sent to the following address:
Politechnika Świętokrzyska, Wydział Budownictwa i Architektury
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce, Poland

Submission deadline: 04/07/2022
Applicants will be notified of the result no later than three months from the posting date. References will be verified by the Selection Board. The selection process may involve an interview. Unsuccessful Applicants will have their documents returned. We reserve a right not to select a winner without giving any reason.


Wyniki konkursu

Utworzono: 01.06.2022 Opublikowano: 01.06.2022 Modyfikowano: 22.09.2022
Autor: prof. dr hab. inż. Grzegorz Świt Publikujący: Miłosz PINDUR Modyfikujący: Miłosz PINDUR