Asystent – inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

INSTYTUCJA: Politechnika Świętokrzyska,

Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki

MIASTO: Kielce

STANOWISKO: asystent w grupie pracowników dydaktycznych

DYSCYPLINA NAUKOWA: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

DATA OGŁOSZENIA: 21.03.2022 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 25.04.2022 r.

SŁOWA KLUCZOWE: fotowoltaika, energetyka wiatrowa, energetyka wodna

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): Osoba zatrudniona na stanowisku asystenta w grupie pracowników dydaktycznych będzie odpowiedzialna za prowadzenie zajęć dydaktycznych
w zakresie: systemów pomiarowych OZE, instalacji fototermicznych i fotowoltaicznych, energetyki wiatrowej, energetyki wodnej, małych elektrowni wodnych.


Kandydat powinien:

 • posiadać tytuł magistra inżyniera na kierunku elektrotechnika,
 • wykazywać się predyspozycjami do pracy dydaktycznej i naukowej,
 • posługiwać się językiem angielskim na poziomie co najmniej B2 (nie jest wymagany formalny certyfikat).

Doświadczenie praktyczne w zakresie instalacji fotowoltaicznych i generatorów wiatrowych może stanowić dodatkowy atut.

Wymagane dokumenty:

 1. podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Politechniki Świętokrzyskiej,
 2. życiorys (CV),
 3. kwestionariusz osobowy,
 4. autoreferat zawierający informacje o dorobku naukowym, dydaktycznym oraz zawodowym,
 5. kserokopie dyplomów poświadczających wykształcenie oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
 6. oświadczenie kandydata, że Politechnika Świętokrzyska będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Oferty należy kierować na adres:

Politechnika Świętokrzyska,

Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki

al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce

Termin składania zgłoszeń upływa dnia: 25.04.2022 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia.

Kandydaci, których oferty nie zostaną przyjęte, otrzymają zwrot dokumentów.


FORM FOR EMPOLYERS

INSTITUTION: Kielce University of Technology,

Faculty of Environmental, Geomatics and Energy Engineering

CITY: Kielce

POSITION: Teaching assistant in the group of teaching staff

SCIENTIFIC DISCIPLINE: environmental engineering, mining and energy

POSTED ON: 21.03.2022 r.

EXPIRES: 25.04.2022 r.

KEYWORDS: photovoltaics, wind energy, hydropower

DESCRIPTION (subject matter, expectations, comments): The person employed as a teaching assistant in the group of teaching staff will be responsible for conducting classes in the field of: RES measurement systems, photothermal and photovoltacic systems, wind energy, hydropower, small hydropower plants.


The suitable candidate will:

 • have a master’s degree in electrical engineering,
 • demonstrate a predisposition to teaching and research,
 • use English at least at B2 level (no formal certificate is required).

Practical experience in the field of photovoltaic systems and wind generators can be regarded as an additional advantage.

List of required documents:

 1. Application for employment addressed to HM Rector of the Kielce University Technology.
 2. Curriculum Vitae (CV).
 3. Personal form.
 4. Duplicate of the University Diploma and other documents certifying qualifications
 5. Declaration that the Kielce University of Technology will be the candidate’s primary place of employment
 6. Declaration of consent to the processing of personal data contained in the job offer for the purposes of the recruitment process.

All documents should be sent to the following address:

Politechnika Świętokrzyska,

Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki

al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7,

25-314 Kielce

The deadline for the submission of applications is: 25.04.2022 r.

The candidate selection process will be completed within three months of the date of this advertisement. The candidates whose applications will be declined will have their documents returned.

Utworzono: 18.03.2022 Opublikowano: 18.03.2022 Modyfikowano: 18.07.2022
Autor: prof. dr hab. inż. Tomasz Kozłowski Publikujący: Miłosz PINDUR Modyfikujący: Miłosz PINDUR