Asystent badawczo-dydaktyczny – Katedra Inżynierii Produkcji

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW
INSTYTUCJA: Politechnika Świętokrzyska
Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego
MIASTO: Kielce
STANOWISKO: asystent badawczo-dydaktyczny
DYSCYPLINA NAUKOWA: inżynieria mechaniczna; automatyka, elektronika i elektrotechnika
DATA OGŁOSZENIA:27.06.2022
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 9.09.2022
LINK DO STRONY: www.tu.kielce.pl/konkursy-na-stanowiska
SŁOWA KLUCZOWE: inżynieria mechaniczna, logistyka, automatyka i elektrotechnika
OPIS: Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2018 poz. 1668, z późn. zm.).

Kandydat powinien:

 • posiadać ukończone studia wyższe magisterskie z wynikiem co najmniej dobrym plus;
 • legitymować się studiami stopnia pierwszego i drugiego na kierunku dotyczącym inżynierii mechanicznej lub automatyki lub elektrotechniki;
 • posiadać umiejętność programowania w języku Delphi;
 • legitymować się doświadczeniem w zakresie użytkowania programu Scada;
 • posiadać doświadczenie dydaktyczne;
 • posiadać predyspozycje do samodyscypliny, kreatywności i samodzielności w pracy;
 • posiadać zamiłowanie do pracy naukowej i dydaktycznej;
 • wykazać się znajomością co najmniej jednego języka obcego, w tym języka angielskiego, umożliwiającą studiowanie literatury oraz redagowanie artykułów naukowych;
 • wykazać się biegłą znajomością języka polskiego.

Wymagane dokumenty:

 • podanie o zatrudnienie do JM Rektora Politechniki Świętokrzyskiej,
 • kwestionariusz osobowy,
 • życiorys (CV),
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych z tytułem magistra inżyniera,
 • informacje o aktywności badawczej lub organizatorskiej,
 • oświadczenie Kandydata, że Politechnika Świętokrzyska będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Oferty należy kierować na adres:

Politechnika Świętokrzyska
Biuro Dziekana Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego
Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce, pok. 6C

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia. Kandydaci, których oferty nie zostaną przyjęte, otrzymają zwrot dokumentów.


FORM FOR EMPLOYERS
INSTITUTION: Kielce University of Technology, Faculty of Management and Computer Modelling
CITY: Kielce
POSITION: Assistant research and teaching
DISCIPLINE: Mechanical Engineering
POSTED: 27.06.2022
EXPIRES: 9.09.2022
WEBSITE: www.tu.kielce.pl/konkursy-na-stanowiska
KEYWORDS: mechanical engineering, electrotechnics, automation
DESCRIPTION:
A person who applies for the post has to satisfy the requirements specified in the Article 113 of the Act of 20 July 2018 – Law on Higher Education (Official Journal of Laws, 2018, item 1668, as amended).

The candidate should:

 • have completed Master’s degree studies with 4.5 mark at least;
 • have first and second degree studies in the field of mechanical engineering or automation or electrical engineering;
 • have the ability in programing in Delphi language;
 • have experience in using the Scada program;
 • have teaching experience;
 • have a predisposition to self-discipline, creativity and independence at work;
 • have a passion for research and teaching;
 • demonstrate knowledge of at least one foreign language, including English, enabling the study of literature and editing scientific articles;
 • demonstrate fluency in the Polish language.

Documents required:

 • application for employment addressed to the Rector of the Kielce University of Technology,
 • personal questionnaire,
 • curriculum vitae (CV),
 • copy of the Master of Engineering diploma,
 • information on research or organizational activities,
 • declaration of the candidate that the Kielce University of Technology will be the primary place of employment within the meaning of the Law on Higher Education .

The documents should be sent to the following address:

Politechnika Świętokrzyska
Biuro Dziekana Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego
Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce, pok. 6C

The candidate selection process will be completed within three months of the date of this advertisement. All supporting documents submitted for a job application will be returned to unsuccessful applicants.


Wyniki konkursu

Utworzono: 27.06.2022 Opublikowano: 27.06.2022 Modyfikowano: 20.09.2022
Autor: dr hab. inż. Dariusz Bojczuk, prof. PŚk Publikujący: Miłosz PINDUR Modyfikujący: Miłosz PINDUR