Asystent / adiunkt badawczo-dydaktyczny – Katedra Inżynierii Produkcji

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW
INSTYTUCJA: Politechnika Świętokrzyska
Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego
MIASTO: Kielce
STANOWISKO: asystent /adiunkt badawczo – dydaktyczny
DYSCYPLINA NAUKOWA: inżynieria mechaniczna; transport, logistyka
DATA OGŁOSZENIA: 27.06.2022
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 9.09.2022
LINK DO STRONY: www.tu.kielce.pl/konkursy-na-stanowiska
SŁOWA KLUCZOWE: logistyka
OPIS:
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2018 poz. 1668, z późn. zm.).

Kandydat powinien:

 • legitymować się studiami pierwszego i drugiego stopnia na kierunku dotyczącym: inżynierii mechanicznej lub transportu lub logistyki;
 • posiadać tytuł doktora nauk technicznych (wskazane);
 • legitymować się publikacjami naukowymi;
 • posiadać doświadczenie dydaktyczne w zakresie logistyki;
 • posiadać zamiłowanie do pracy naukowej i dydaktycznej;
 • posiadać predyspozycje do samodyscypliny, kreatywności i samodzielności w pracy;
 • wykazać się znajomością co najmniej jednego języka obcego, w tym języka angielskiego, umożliwiającą studiowanie literatury specjalistycznej oraz redagowanie artykułów naukowych;
 • wykazać się biegłą znajomością języka polskiego.

Wymagane dokumenty:

 • podanie o zatrudnienie do JM Rektora Politechniki Świętokrzyskiej,
 • kwestionariusz osobowy,
 • życiorys (CV),
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych z tytułem magistra inżyniera,
 • odpis dyplomu doktora nauk technicznych lub zaświadczenie o otwarciu przewodu doktorskiego,
 • informacje o aktywności badawczej lub organizatorskiej,
 • oświadczenie Kandydata, że Politechnika Świętokrzyska będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Oferty należy kierować na adres:

Politechnika Świętokrzyska
Biuro Dziekana Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego
Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce, pok. 6C

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia. Kandydaci, których oferty nie zostaną przyjęte, otrzymają zwrot dokumentów.


FORM FOR EMPLOYERS
INSTITUTION: Kielce University of Technology, Faculty of Management and Computer Modelling
CITY: Kielce
POSITION: Assistant Lecturer/Assistant Professor research and teaching
DISCIPLINE: Mechanical engineering, Transport, Logistics
POSTED: 27.06.2022
EXPIRES: 9.09.2022
WEBSITE: www.tu.kielce.pl/konkursy-na-stanowiska
KEYWORDS: logistics
DESCRIPTION:
A person who applies for the post has to satisfy the requirements specified in the Article 113 of the Act of 20 July 2018 – Law on Higher Education (Official Journal of Laws, 2018, item 1668, as amended).

The candidate should:

 • have first and second cycle studies in the field of: mechanical engineering or transport or logistics;
 • hold a doctorate in technical sciences (preferable);
 • have scientific publications;
 • have teaching experience in the field of logistics;
 • have a passion for research and teaching;
 • have a predisposition to self-discipline, creativity and independence at work;
 • demonstrate knowledge of at least one foreign language, including English, enabling the study of specialist literature and editing scientific articles; demonstrate fluency in the Polish language.

Documents required:

 • application for employment addressed to the Rector of the Kielce University of Technology,
 • personal questionnaire,
 • curriculum vitae (CV),
 • copy of the Master of Engineering diploma,
 • copy of the diploma of obtaining a doctoral degree or formal approval of commencing a procedure for a doctoral degree,
 • information on research and organizational activity,
 • declaration of the candidate that the Kielce University of Technology will be the primary place of employment within the meaning of the Law on Higher Education .

The documents should be sent to the following address:

Politechnika Świętokrzyska
Biuro Dziekana Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego
Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce, pok. 6C

The candidate selection process will be completed within three months of the date of this advertisement. All supporting documents submitted for a job application will be returned to unsuccessful applicants.


Wyniki konkursu

Utworzono: 27.06.2022 Opublikowano: 27.06.2022 Modyfikowano: 20.09.2022
Autor: dr hab. inż. Dariusz Bojczuk, prof. PŚk Publikujący: Miłosz PINDUR Modyfikujący: Miłosz PINDUR