Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż składników rzeczowych majątku ruchomego.

Nazwa i siedziba sprzedającego:

Politechnika Świętokrzyska
al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7
25-314 Kielce

2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Otwarcie ofert odbędzie się w Biurze Kanclerza (Kielce, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, pok. 31 bud. D) 19. grudnia 2022 r. o godz. 8.30.

3. Rodzaj, typ i ilość przedmiotów sprzedaży:

1) samochód ciężarowy KIA Ceed (1 szt.) – nr inw. T-005320:
nr rejestracyjny: TK 0626F,
rok produkcji: 2009 (pierwsza rejestracja 4.12.2009),
nr identyfikacyjny (VIN): U5YFF24129L167444,
przebieg: 55 398 km (stan na dzień 2.12.2022),
pojemność/moc silnika: 1396 cm3/ 80,20 kW,
rodzaj paliwa: benzyna,
liczba miejsc: 4,
dopuszczalna masa całkowita: 2.910 kg,
ważność badania technicznego: 23.11.2023 r.

4. Miejsce i termin oględzin przedmiotu sprzedaży:

  1. Kielce, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, w dni robocze w godz. 9-14, po wcześniejszym uzgodnieniu,
  2. osoba do kontaktu: Marek Biskupski (tel. 41 34-24-461), Mateusz Kuliński (tel. 41 34 24 737)

5. Wadium:

  • wysokość: 1.900,00 zł (tysiąc dziewięćset zł),
  • termin wniesienia: 15.grudnia 2022 r. (uznanie rachunku),
  • forma i miejsce wniesienia: przelew na rachunek bankowy nr 18 1240 1372 1111 0000 1249 0552,
  • tytuł wpłaty: Wadium do przetargu na sprzedaż KIA Ceed TK 0626F.

6. Cena wywoławcza: 19.000 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy zł) brutto.

7. Oferta zakupu winna być złożona na piśmie na załączonym formularzu ofertowym wraz dowodem wniesienia wadium.

8. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:
oferty zakupu w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Przetarg na sprzedaż samochodu KIA Ceed” należy składać w dni robocze w godz. 9:00-14:00 do dnia 16. grudnia 2022 r. w Biurze Kanclerza (Kielce, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, pok. 31 bud. D),
termin związania ofertą: 21 dni od dnia upływu terminu składania ofert,
oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

9. Politechnika Świętokrzyska zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert i bez podania przyczyny.

10. Inne informacje:

Przetarg prowadzony jest na podstawie Zarządzenia Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zagospodarowania oraz likwidacji zbędnych i zużytych składników majątku (Nr 121/21), przedmiot sprzedaży nie może zostać sprzedany za cenę niższą od ceny wywoławczej, warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej przedmiotu przetargu:
wadium zwraca się odpowiednio oferentom, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone w terminie 7 dni od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty,
wadium wniesione przez oferenta zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia,
wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży, komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta o odrzuceniu oferty, jeżeli: została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium, nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt. 7 lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inne wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę,
komisja przetargowa: wybiera oferenta, który zaoferował najwyższą cenę, lub
organizuje aukcję pomiędzy oferentami w przypadku złożenia równorzędnych ofert oraz ich zawiadamia o miejscu i terminie aukcji.

11. Termin zawarcia umowy sprzedaży:

  1. zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w ciągu 14 dni po wyborze przez komisję przetargową najkorzystniejszej oferty,
  2. nabywca, który złożył najkorzystniejszą ofertę zobowiązany jest zapłacić przelewem cenę nabycia w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży,
  3. wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po wpłaceniu przez nabywcę ceny nabycia.

12. Klauzula informacyjna (ogólna) o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na stronie internetowej Politechniki Świętokrzyskiej – www.tu.kielce.pl/RODO.

Ogłoszenie o sprzedaży

Formularz ofertowy


Utworzono: 02.12.2022 Opublikowano: 02.12.2022 Modyfikowano: 08.12.2022
Autor: Krzysztof Sabat Publikujący: Miłosz PINDUR Modyfikujący: Miłosz PINDUR