Ogłoszenie o postępowaniu ofertowym na sprzedaż 
zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego

 1. Nazwa i siedziba sprzedającego:
  Politechnika Świętokrzyska
  al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7
  25-314 Kielce
 2. Miejsce i termin przeprowadzenia postępowania: 23 grudnia 2022 r. o godz. 14.30.
 3. Rodzaj, typ i ilość przedmiotów sprzedaży: Wykaz składników majątku (załącznik nr 1b).
 4. Miejsce i termin oględzin przedmiotu sprzedaży:
  1) Kielce, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, w dni robocze w godz. 9-14, po wcześniejszym uzgodnieniu;
  2) osoba do kontaktu: wg Wykazu składników majątku (załącznik nr 1b).
 5. Oferta zakupu winna być złożona na załączonym formularzu ofertowym (załącznik nr 2b).
 6. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:
  – oferty zakupu w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Postępowanie ofertowe AEIZ-248-L-6b/22” należy składać w dni robocze w godz. 9:00-14:00 do dnia 23 grudnia 2022 r. 
w Biurze Kanclerza (Kielce, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, pok. 31 bud. D) lub przesyłać pocztą elektroniczną na adres: wkurtek@tu.kielce.pl,
  – termin związania ofertą: 21 dni od dnia upływu terminu składania ofert;
  – oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
 7. Politechnika Świętokrzyska zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert i bez podania przyczyny.
 8. Inne informacje:
  – postępowanie prowadzone jest na podstawie Instrukcji zagospodarowania oraz likwidacji zbędnych i zużytych składników majątku (Zarządzenia Nr 121/21 Rektora z dnia 30 września 2021 r.);
  – podana kwota jest ceną wywoławczą;
  – dopuszcza się składanie ofert częściowych;
  – oferent podaje cenę netto, do której dolicza się podatek VAT (stawka 23 %);
  – o odrzuceniu oferty zawiadamia się niezwłocznie oferenta jeżeli;
  – oferta została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu,
  – nie zawiera danych, o których mowa w pkt. 5 lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inne wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę
  – wybiera się:
  – oferenta, który zaoferował najwyższą cenę, lub
  – organizuje dodatkowe postępowanie ofertowe pomiędzy oferentami w przypadku złożenia równorzędnych ofert.
 9. Termin zawarcia umowy sprzedaży:
  1) umowę sprzedaży uważa się za zawartą z chwilą wyboru najkorzystniejszej oferty;
  2) nabywca, który złożył najkorzystniejszą ofertę zobowiązany jest zapłacić przelewem cenę nabycia w ciągu 7 dni od dnia otrzymania faktury VAT;
  3) wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.
 10. Klauzula informacyjna (ogólna) o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na stronie internetowej Politechniki Świętokrzyskiej – www.tu.kielce.pl/RODO.


Załącznik nr 1b – Wykaz zbądnych i zużytych składników majątku AEIZ-248-L-6b-22

Załącznik nr 2b – Formularz ofertowy

Utworzono: 16.12.2022 Opublikowano: 16.12.2022 Modyfikowano: 16.12.2022
Autor: Krzysztof Sabat Publikujący: Miłosz PINDUR Modyfikujący: Miłosz PINDUR