Ogłoszenie o przeprowadzeniu postępowania na najem lokalu

Ogłoszenie o przeprowadzeniu postępowania na najem lokalu o powierzchni 162,25 m2 w budynku B w celu prowadzenia punktu gastronomicznego dla studentów i pracowników Politechniki Świętokrzyskiej.

 1. Zamawiający – Politechnika Świętokrzyska w Kielcach, Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25 – 314 Kielce
 2. Przedmiotem zamówienia jest najem lokalu mieszczącego się w siedzibie Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach o łącznej powierzchni 162,25 m2. Lokal znajduje się na parterze w budynku B, wyposażony jest w instalacje: wodociągową, elektryczną, kanalizacyjną i wentylacji mechanicznej.
  Lokal nie jest wyposażony w sprzęt gastronomiczny, sprzęt AGD, naczynia, sztućce, itp.
  Przeznaczenie lokalu – powyższy lokal przeznaczono do najmu na czas nieokreślony, w celu prowadzenia bufetu ogólnodostępnego dla pracowników i studentów Politechniki Świętokrzyskiej. Działalność będzie polegać na sprzedaży posiłków obiadowych na gorąco w porze obiadowej oraz prowadzeniu baru kawowego i przekąskowego w pozostałym czasie.
  Lokal powinien zostać wyposażony przez Najemcę w niezbędny sprzęt gastronomiczny i AGD, dobrej jakości serwisy obiadowe, sztućce, itp.
 3. Najemca będzie prowadził powyższą działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym wymogami sanitarnymi, epidemiologicznymi i technologicznymi stawianymi przez Państwową Inspekcją Sanitarną.
 4. Najemca będzie utrzymywał lokal w należytym stanie technicznym, technologicznym i sanitarnym,
 5. Lokal jest do obejrzenia w godz. 9.00 do 14.00
  Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest: mgr Alicja Stankowska – kierownik Działu Administracyjno – Gospodarczego; tel. 41 34 24 271, 602 342 050
 6. Oferty należy składać w terminie do dnia 5.11.2018 r. do godz. 10.00 w siedzibie Politechniki Świętokrzyskiej Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce budynek D pok. Nr 31 – Biuro Kanclerza, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na najem lokalu w budynku B z przeznaczeniem na prowadzenie punktu gastronomicznego”.
 7. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25 – 314 Kielce budynek D pok. Nr 31 w dniu 5.11.2018 r. o godz. 10.15
 8. Przystępujący do przetargu zobowiązani są do złożenia w terminie oferty zawierającej:
  a) nazwę i adres oferenta, aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
  potwierdzających odpowiednio, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,
  b) oferowaną stawkę najmu (bez energii elektrycznej) za 1 m2 miesięcznie netto w PLN,
  c) oferowany czynsz za całą powierzchnię najmu (bez energii elektrycznej) netto,
  d) referencje poświadczające wykonywanie usług o charakterze gastronomicznym,
  e) kwalifikacje zawodowe uprawniające do prowadzenia działalności gastronomicznej.
  f) termin rozpoczęcia działalności.
  Wymienione wyżej dokumenty mogą być przedłożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez oferenta.
 9. Przetarg uznaje się za ważny, jeżeli wpłynie co najmniej jedna oferta.
 10. Zasady najmu lokalu:
  a) szczegółowe zasady najmu określać będzie umowa zawarta pomiędzy Politechniką Świętokrzyską, a oferentem wybranym w drodze przetargu.
  b) Umowa zostanie zawarta na czas nieokreślony z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia na koniec miesiąca kalendarzowego.
  c) Czynsz najmu lokalu będzie ustalony na poziomie zadeklarowanym przez oferenta w wybranej ofercie. Stawka czynszu obejmować będzie koszt utrzymania technicznego nieruchomości, koszty ochrony obiektu i kontroli dostępu do obiektu, koszty dostawy energii cieplnej, koszt zużycia wody i odprowadzania ścieków, podatku od nieruchomości, itp. Szczegóły dotyczące zasad rozliczeń zostaną zapisane w umowie na najem lokalu.
  d) Najemca będzie obciążany za zużycie energii elektrycznej kwotą zryczałtowaną.
  e) Wszelkie ewentualne adaptacje wymagają uprzedniej zgody Wynajmującego. Nakłady i ulepszenia związane na stałe z pomieszczeniem, wykonane przez Najemcę, przechodzą na rzecz Wynajmującego.
  f) Wynajmujący zastrzega sobie prawo do akceptacji wizualizacji wystroju wnętrz wynajmowanych pomieszczeń.
  g) Oferent obowiązany będzie do uzyskania wszelkich wymaganych zezwoleń na rozpoczęcie działalności gastronomicznej w siedzibie Politechniki Świętokrzyskiej.
 11. Zastrzega się prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.
Utworzono: Opublikowano: 18.10.2018 Modyfikowano: 20.02.2019
Autor: Publikujący: Miłosz PINDUR Modyfikujący: Miłosz PINDUR