OGŁOSZENIE o postępowaniu ofertowym na sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego

 1. Nazwa i siedziba sprzedającego:
  Politechnika Świętokrzyska, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce
 2. Miejsce i termin przeprowadzenia postępowania: 10 marca 2021 r. o godz. 14.30.
 3. Rodzaj, typ i ilość przedmiotów sprzedaży: Wykaz zbędnych składników majątku (załącznik nr 1).
 4. Miejsce i termin oględzin przedmiotu sprzedaży:
  1) Kielce, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7 i 21, w dni robocze w godz. 9-14,
  po wcześniejszym uzgodnieniu,
  2) osoba do kontaktu: wg Wykazu
 5. Oferta zakupu winna być złożona na załączonym formularzu ofertowym
  (załącznik nr 2).
 6. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:
  1) oferty zakupu w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Postępowanie ofertowe AEIZ-248-L-1/21” należy składać w dni robocze w godz. 9:00-14:00 do dnia 10 marca 2021 r. w Biurze Kanclerza (Kielce, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, pok. 31 bud. D) lub przesyłać pocztą elektroniczną na adres: wkurtek@tu.kielce.pl,
  2) termin związania ofertą: 21 dni od dnia upływu terminu składania ofert,
  3) oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
 7. Politechnika Świętokrzyska zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert i bez podania przyczyny.
 8. Inne informacje:
  1) postępowanie prowadzone jest na podstawie Instrukcji zagospodarowania oraz likwidacji zbędnych i zużytych składników majątku (Zarządzenia Rektora Politechniki Świętokrzyskiej Nr 95/20 z dnia 21 października 2019 r.),
  2) podana kwota jest wartością szacunkowa i nie jest ceną wywoławczą,
  3) dopuszcza się składanie ofert częściowych,
  4) o odrzuceniu oferty zawiadamia się niezwłocznie oferenta jeżeli:
  a) oferta została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu,
  b) nie zawiera danych, o których mowa w pkt. 5 lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inne wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę
  5) wybiera się:
  a) oferenta, który zaoferował najwyższą cenę, lub
  b) organizuje dodatkowe postępowanie ofertowe pomiędzy oferentami w przypadku złożenia równorzędnych ofert.
 9. Termin zawarcia umowy sprzedaży:
  1) umowę sprzedaży uważa się za zawartą z chwilą wyboru najkorzystniejszej oferty,
  2) nabywca, który złożył najkorzystniejszą ofertę zobowiązany jest zapłacić przelewem cenę nabycia w ciągu 7 dni od dnia otrzymania faktury,
  3) wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.
 10. Klauzula informacyjna (ogólna) o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na stronie internetowej Politechniki Świętokrzyskiej – www.tu.kielce.pl/RODO.

Załącznik nr 1 – Wykaz zbędnych składników majątku

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Wynik postępowania

Utworzono: Opublikowano: 25.02.2021 Modyfikowano: 26.11.2021
Autor: Publikujący: Miłosz PINDUR Modyfikujący: Miłosz PINDUR