Ogłoszenie

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż składników rzeczowych majątku ruchomego

 • Samochód osobowy (minibus) Ford Transit 100 2,5D

 1. Nazwa i siedziba sprzedającego: Politechnika Świętokrzyska, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce
 2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu: Otwarcie ofert odbędzie się w Biurze Kanclerza (Kielce, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, pok. 31 bud. D) 4. lutego 2020 r. o godz. 13.00.
 3. Rodzaj, typ i ilość przedmiotów sprzedaży:
  samochód osobowy (minibus) Ford Transit 100 2,5D – 1 szt.:
  – nr rejestracyjny: TK 44702,
  – rok produkcji: 1996,
  – nr identyfikacyjny (VIN): WF0LXXGGVLTS09573,
  – przebieg: 189.013 km (stan na dzień 10.01.2020),
  – pojemność/moc silnika: 2496 cm3/ 51 kW,
  – rodzaj paliwa: olej napędowy,
  – liczba miejsc: 9,
  – dopuszczalna masa całkowita: 2.650 kg,
  – ważność badania technicznego: 5.12.2020 r.
 4. Miejsce i termin oględzin przedmiotu sprzedaży:
  – Kielce, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, w dni robocze w godz. 9-14, po wcześniejszym uzgodnieniu,
  – osoba do kontaktu: Oskar Machnicki ( tel. 41 34-24-291, 509 730 100).
 5. Wadium:
  – wysokość: 300 zł (trzysta zł),
  – termin wpłaty: 3. Lutego 2020 r. (uznanie rachunku),
  – forma i miejsce wniesienia: przelew na rachunek bankowy
  nr 18 1240 1372 1111 0000 1249 0552,
  – tytuł wpłaty: Wadium do przetargu na sprzedaż Ford Transit TK 44702
 6. Cena wywoławcza: 3.000 zł (słownie: trzy tysiące zł) brutto.
 7. Oferta zakupu winna być złożona na piśmie na załączonym formularzu ofertowy wraz dowodem wniesienia wadium.
 8. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:
  – oferty zakupu w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Przetarg na sprzedaż samochodu Ford Transit” należy składać w dni robocze w godz. 9:00-14:00 do dnia 4 lutego 2020 r. do godz. 12.30 w Biurze Kanclerza (Kielce, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, pok. 31 bud. D),
  – termin związania ofertą: 21 dni od dnia upływu terminu składania ofert,
  – oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
 9. Politechnika Świętokrzyska zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert i bez podania przyczyny.
 10. Inne informacje:
  1) przetarg prowadzony jest na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019, poz. 2004),
  2) sprzedaż przedmiotu przetargu nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywoławczej,
  3) warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej przedmiotu przetargu:
  a) wadium zwraca się odpowiednio oferentom, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone w terminie 7 dni od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty,
  b) wadium wniesione przez oferenta zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia,
  c) wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży,
  – komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta o odrzuceniu oferty, jeżeli:
  a) została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium,
  b) nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt. 7 lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inne wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę,
  4) komisja przetargowa:
  a) wybiera oferenta, który zaoferował najwyższą cenę, lub
  b) organizuje aukcję pomiędzy oferentami w przypadku złożenia równorzędnych ofert oraz ich zawiadamia o miejscu i terminie aukcji.
 11. Termin zawarcia umowy sprzedaży:
  – zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w ciągu 14 dni po wyborze przez komisję przetargową najkorzystniejszej oferty,
  – nabywca, który złożył najkorzystniejszą ofertę zobowiązany jest zapłacić przelewem cenę nabycia w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży,
  – wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po wpłaceniu przez nabywcę ceny nabycia.
 12. Klauzula informacyjna (ogólna) o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na stronie internetowej Politechniki Świętokrzyskiej – www.tu.kielce.pl/RODO

Formularz ofertowy

Utworzono: Opublikowano: 20.01.2020 Modyfikowano: 20.01.2020
Autor: Publikujący: Miłosz PINDUR Modyfikujący: Miłosz PINDUR