Konkurs asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie inżynieria lądowa, geodezja i transport

INSTYTUCJA: Politechnika Świętokrzyska

MIASTO: Kielce

STANOWISKO: asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

DZIEDZINA NAUKI: nauki inżynieryjno – techniczne

DYSCYPLINA NAUKOWA: inżyniera lądowa, geodezja i transport

DATA OGŁOSZENIA:  10.10.2023

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 10.11.2023

LINK DO STRONY: https://bip.tu.kielce.pl/psk/konkursy-na-stanowiska/

SŁOWA KLUCZOWE: budownictwo, technologie robót betonowych

 

OPIS:

Wymaganie stawiane kandydatowi:

 1. Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku budownictwo w zakresie technologii
  i organizacji budownictwa;
 2. Predyspozycje do pracy dydaktycznej i naukowej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
 3. Doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych w uczelni wyższej;
 4. Wszczęty przewód doktorski w dyscyplinie budownictwo/inżynieria lądowa, geodezja
  i transport;
 5. Udokumentowane osiągnięcia naukowe w dyscyplinie inżynieria lądowa, geodezja
  i transport w postaci publikacji naukowych;
 6. Znajomość zagadnień związanych z badaniem trwałości betonu w tym wyznaczania parametrów struktury porów powietrznych z zastosowaniem mikroskopii optycznej;
 7. Ogólna znajomość mikroskopii skaningowej;
 8. Biegła znajomość języka angielskiego;
 9. W przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami.

Przewidywany zakres zadań:

 1. Przygotowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotów: Technologia betonu, Technologia robót betonowych, Materiały budowlane, Materiały kompozytowe, Betony konstrukcyjne;
 2. Prowadzenie działalności naukowej i publikacyjnej;
 3. Prace organizacyjne na rzez Wydziału i Uczelni.

Wykaz wymaganych dokumentów:

 • podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora PŚk,
 • życiorys (CV),
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • zaświadczenie o wszczętym przewodzie doktorskim,
 • wykaz publikacji naukowych, osiągnięć dydaktycznych i zawodowych,
 • oświadczenie Kandydata, że Politechnika Świętokrzyska będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • oświadczenie o spełnieniu warunków art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Oferty należy kierować na adres:

Politechnika Świętokrzyska

Wydział Budownictwa i Architektury

Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7

25-314 Kielce

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia. Kandydaci, których oferty nie zostaną przyjęte, otrzymają zwrot dokumentów.


IFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU

Utworzono: 10.10.2023 Opublikowano: 10.10.2023 Modyfikowano: 06.12.2023
Autor: prof. dr hab. inż. Grzegorz Świt Publikujący: Miłosz PINDUR Modyfikujący: Miłosz PINDUR