Asystent w grupie pracowników dydaktycznych/ dyscyplina inżynieria mechaniczna

INSTYTUCJA: Politechnika Świętokrzyska
MIASTO: Kielce
STANOWISKO: asystent w grupie pracowników dydaktycznych
DYSCYPLINA NAUKOWA: inżynieria mechaniczna
SPECJALNOŚĆ: automatyka i robotyka
DATA OGŁOSZENIA: 19.07.2022 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 19.08.2022 r.
LINK DO STRONY: https://bip.tu.kielce.pl/psk/konkursy-na-stanowiska/
SŁOWA KLUCZOWE: automatyka i robotyka
OPIS: kandydat powinien posiadać predyspozycje i zamiłowanie do pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej w obszarze automatyki i robotyki oraz mieć wiedzę związaną z tą specjalnością.

Do konkursu mogą przystąpić osoby posiadające:

 • dyplom mgr inż. na kierunku związanym ze specjalnością automatyka i robotyka,
 • sprecyzowany indywidualny plan badawczy zawierający harmonogram przygotowania rozprawy doktorskiej zaaprobowany przez pracownika naukowego ze stopniem doktora hab. lub tytułem profesora,
 • znajomość zagadnień ze specjalności automatyka i robotyka, w tym teorii regulacji, robotyki, systemów wizyjnych, sterowników PLC,
 • programowanie mikrokontrolerów z serii AVR, STM32,
 • umiejętność projektowania układów elektrycznych i elektronicznych w tym obwodów w PCB,
 • umiejętność programowania w językach: C, C++, Matlab, języki programowania sterowników PLC, C# programów dla systemów Windows,
 • umiejętności obsługi programów stosowanych w dydaktyce na kierunku automatyka i robotyka: Robot-Studio, SolidWorks, Lab-View, Matlab-Simulink,
 • znajomość obsługi urządzeń pomiarowych w tym oscyloskopów, kart pomiarowych, przetworników i czujników,
 • biegła znajomość języka polskiego,
 • znajomość języka angielskiego (minimum poziom B2),
 • zamiłowanie do pracy dydaktycznej.

Dodatkowe atuty:

 • doświadczanie w pracy w przemyśle,
 • doświadczenie w pracy dydaktycznej,
 • publikacje w czasopismach znajdującym się na liście czasopism punktowanych,
 • prowadzenie badań naukowych związanych z cyfrowym przetwarzaniem obrazów,
 • działalność promocyjna na rzecz uczelni.

Wymagane dokumenty:

 • podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Politechniki Świętokrzyskiej,
 • życiorys (CV), kwestionariusz osobowy,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz opis indywidualnego planu badawczego,
 • informacja o doświadczeniu dydaktycznym i dorobku naukowym wraz z wykazem publikacji;
 • oświadczenie Kandydata, że Politechnika Świętokrzyska będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Oferty należy kierować na adres:

Politechnika Świętokrzyska
Biuro Dziekana Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn, pok. 10 bud. B
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce

Termin składania zgłoszeń upływa dnia 19.08.2022 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia.
Kandydaci, których oferty nie zostaną przyjęte, otrzymają zwrot dokumentów.


INSTITUTION: Kielce University of Technology
CITY: Kielce
POSITION: assistant lecturer (teaching focused position)
DISCIPLINE: mechanical engineering
SPECIALISM: automation and robotics
POSTED: 19.07.2022
EXPIRES: 19.08.2022
WEBSITE: https://bip.tu.kielce.pl/psk/konkursy-na-stanowiska/
KEYWORDS: automation and robotics
DESCRIPTION (field, expectations, comments):
Applicants need to have the knowledge, skills and passion to teach and conduct research in the area of automation and robotics.

To qualify, applicants must

 • hold a master of science degree in automation and robotics;
 • have an individual PhD research plan (with a schedule) approved by a senior academic staff member holding a degree of habilitated doctor or a title of full professor;
 • have knowledge of automation and robotics, including control theory, robotics, vision systems and PLCs;
 • have skills to program AVR and STM32 series microcontrollers;
 • have skills to design electrical and electronic circuits, including, PCBs;
 • have skills to program in C, C++, C# and Matlab; they know programming languages to program PLCs; they have skills to use C# on Windows;
 • have skills to use tools required for teaching students of automation and robotics (Robot-Studio, SolidWorks, Lab-View, Matlab-Simulink);
 • have skills to use measuring instruments, including oscilloscopes, data acquisition cards, transducers and sensors;
 • they must be fluent in Polish;
 • have a good command of English (B2 or higher);
 • have passion for teaching.

Additional requirements

 • industry experience;
 • teaching experience;
 • articles published in indexed journals;
 • research in digital image processing;
 • involvement in the positive promotion of the University.

Applicants are required to provide all of the documents listed below:

 • a job application letter addressed to the Rector of the Kielce University of Technology,
 • a CV and an application form,
 • a certified copy of their master’s degree diploma and an individual PhD research plan;
 • evidence of their teaching and research achievements, including a list of papers published,
 • a statement that the Kielce University of Technology will be the candidate’s main employer, as provided for in the Higher Education Act, if successfully appointed to the post.

All documents should be sent to the following address:

Politechnika Świętokrzyska
Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce
Building B, room 10

The application deadline is 19.08.2022.
The candidate selection process will be completed within three months of the date of this advertisement.
All supporting documents submitted for a job application will be returned to unsuccessful applicants.


Wyniki konkursu

Utworzono: 19.07.2022 Opublikowano: 19.07.2022 Modyfikowano: 22.09.2022
Autor: dr hab. Jakub Takosoglu, prof. PŚk Publikujący: Miłosz PINDUR Modyfikujący: Miłosz PINDUR