Asystent – inżynieria mechaniczna

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW
INSTYTUCJA: Politechnika Świętokrzyska, Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
MIASTO: Kielce
STANOWISKO: asystent
DYSCYPLINA NAUKOWA: inżynieria mechaniczna
SPECJALNOŚĆ: automatyka i robotyka
DATA OGŁOSZENIA: 28.07.2021
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31.08.2021
LINK DO STRONY: https://bip.tu.kielce.pl/konkursy-na-stanowiska/
SŁOWA KLUCZOWE: automatyka i robotyka

OPIS: kandydat powinien posiadać predyspozycje i zamiłowanie do pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej w obszarze automatyki i robotyki oraz mieć wiedzę związaną z tą specjalnością.

Do konkursu mogą przystąpić osoby posiadające:

 • dyplom mgr inż. na kierunku związanym ze specjalnością automatyka i robotyka,
 • sprecyzowany indywidualny plan badawczy zawierający harmonogram przygotowania rozprawy doktorskiej zaaprobowany przez pracownika naukowego ze stopniem doktora hab. lub tytułem profesora,
 • znajomość zagadnień ze specjalności automatyka i robotyka, w tym teorii regulacji, robotyki, systemów wizyjnych, sterowników PLC,
 • umiejętność programowania mikrokontrolerów z serii AVR, STM32
 • umiejętność projektowania układów elektrycznych i elektronicznych w tym obwodów w PCB
 • umiejętność programowania w językach: C, C++, C#, Matlab, języki programowania sterowników PLC, C# programów dla systemów Windows, Linux, Android,
 • umiejętności obsługi programów wykorzystywanych w dydaktyce na kierunku automatyka i robotyka: Robot-Studio, SolidWorks, Lab-View, Matlab-Simulink,
 • znajomość obsługi urządzeń pomiarowych w tym oscyloskopów, karty pomiarowe,
 • znajomość języka angielskiego (minimum poziom B2), biegła znajomość języka polskiego,
 • zamiłowanie do pracy dydaktycznej.

Dodatkowe atuty:

 • doświadczenie w pracy dydaktycznej,
 • publikacje w czasopismach znajdującym się na liście czasopism punktowanych,
 • prowadzenie badań naukowych związanych z cyfrowym przetwarzaniem obrazów.

Wymagane dokumenty:

 • podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Politechniki Świętokrzyskiej,
 • życiorys (CV), kwestionariusz osobowy
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz opis indywidualnego planu badawczego,
 • informacja o doświadczeniu dydaktycznym i dorobku naukowym wraz z wykazem publikacji;
 • oświadczenie Kandydata, że Politechnika Świętokrzyska będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Oferty należy kierować na adres:

Politechnika Świętokrzyska
Biuro Dziekana Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn, pok. 10 bud. B
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce

Termin składania zgłoszeń upływa dnia 31.08.2021

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia.

Kandydaci, których oferty nie zostaną przyjęte, otrzymają zwrot dokumentów.


FORM FOR EMPLOYERS
INSTITUTION: Kielce University of Technology, Faculty of Mechatronics and Mechanical
Engineering
CITY: Kielce
POSITION: assistant lecturer
DISCIPLINE: mechanical engineering
SPECIALISM: automation and robotics
POSTED: 28.07.2021
EXPIRES: 31.08.2021
WEBSITE: https://bip.tu.kielce.pl/konkursy-na-stanowiska/
KEYWORDS: automation and robotics

DESCRIPTION:
Applicants need to have knowledge, skills and passion to teach and conduct research in the area of automation and robotics.

To qualify, applicants must:

 • hold a master of science degree in automation and robotics;
 • have an individual PhD research plan (with a schedule) approved by a senior academic staff member holding a degree of habilitated doctor or a title of full professor;
 • have knowledge of automation and robotics, including control theory, robotics, vision systems and PLCs;
 • have skills to program AVR and STM32 series microcontrollers;
 • have skills to design electrical and electronic circuits, including, PCBs;
 • have skills to program in C, C++, C# and Matlab; they know programming languages to program PLCs; they have skills to use C# on Windows, Linux and Android;
 • have skills to use tools required for teaching students of automation and robotics (Robot-Studio, SolidWorks, Lab-View, Matlab-Simulink);
 • have skills to use measuring instruments, including oscilloscopes, and data acquisition cards;
 • have a good command of English (B2 or higher); they must be fluent in Polish;
 • have passion for teaching.

Additional requirements:

 • teaching experience;
 • articles published in indexed journals;
 • research in digital image processing.

Applicants are required to provide all of the documents listed below:

 • a job application letter directed to the Rector of the Kielce University of Technology,
 • a CV and an employment application form,
 • a certified copy of their master of science degree diploma and description of their individual research plan
 • evidence of their accomplishments, including research and teaching activities, including a list of articles published;
 • a statement that the Kielce University of Technology will be the candidate’s main employer, as provided for in the Higher Education Act, if successfully appointed to the post.

All documents should be sent to the following address:

Politechnika Świętokrzyska
Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce
Building B, room 10

The application deadline is 31.08.2021

The candidate selection process will be completed within three months of the date of this advertisement. All supporting documents submitted for a job application will be returned to unsuccessful applicants.


Informacja o wynikach konkursu

Utworzono: Opublikowano: 27.07.2021 Modyfikowano: 12.10.2021
Autor: Publikujący: Miłosz PINDUR Modyfikujący: Miłosz PINDUR