Adiunkt w Katedrze Technologii Informatycznych

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

INSTYTUCJA: Politechnika Świętokrzyska

Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego

MIASTO: Kielce

STANOWISKO: adiunkt / asystent

DYSCYPLINA NAUKOWA: (1) informatyka techniczna i telekomunikacja lub inna dyscyplina z dziedziny nauk inżynieryjnotechnicznych obejmująca informatykę stosowaną oraz (2) nauki o zarządzaniu i jakości

DATA OGŁOSZENIA: 13.12.2021 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 15.02.2022 r.

LINK DO STRONY: https://bip.tu.kielce.pl/psk/konkursynastanowiska/

SŁOWA KLUCZOWE: informatyka stosowana, bazy danych, wspomaganie procesów
decyzyjnych

OPIS

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 109 ust. 1 ustawy  z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn.  zmianami).

Kandydat powinien:

 • posiadać stopień doktora (lub mieć otwarty przewód doktorski i perspektywę obrony doktoratu w ciągu najbliższych dwóch lat) w dyscyplinie związanej z zastosowaniami informatyki w naukach o zarządzaniu lub w naukach technicznych,
 • posiadać zamiłowanie do pracy naukowej i dydaktycznej, wykazywać się samodyscypliną, kreatywnością i samodzielnością w pracy,
 • wykazać się doświadczeniem w prowadzeniu badań naukowych w zakresie zastosowań informatyki w obszarze nauk o zarządzeniu i jakości lub w naukach technicznych, udokumentowanym publikacjami z prowadzonych na bieżąco prac naukowobadawczych,
 • posiadać kwalifikacje zawodowe na poziomie akademickim do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu zastosowań technik bazodanowych oraz Data Mining, algorytmiki i programowania,
 • wykazać się znajomością języka angielskiego na poziomie umożliwiającym studiowanie literatury naukowej oraz redagowanie artykułów naukowych,
  wykazać się biegłą znajomością języka polskiego.

Kandydat powinien być przygotowany do prowadzenia wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych w języku polskim z zakresu:

 • zastosowań technologii informatycznych, w tym Data Mining, w zarządzaniu i naukach technicznych,
 • zarządzania i eksploracji danych strukturalnych i niestrukturalnych,
 • języków programowania wysokiego poziomu, w szczególności języka Python.

Wymagane dokumenty:

 • podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Politechniki Świętokrzyskiej,
 • kwestionariusz osobowy,
 • życiorys (CV) wraz z autoreferatem zawierającym informacje o dorobku naukowym oraz ewentualnym dorobku dydaktycznym i organizacyjnym mającym związek z przyszłą pracą w wyższej uczelni,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich,
 • odpis dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora lub zaświadczenie o otwartym przewodzie doktorskim,
 • oświadczenie Kandydata, że Politechnika Świętokrzyska będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

  Oferty należy kierować na adres:

Politechnika Świętokrzyska
Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego

Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25314 Kielce


Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia. Wszystkie dokumenty dostarczone na konkurs zostaną zwrócone w przypadku niezatrudnienia.


Ogłoszeniodawca zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu na każdym jego etapie bez podania przyczyny.


Wyniki konkursu

Utworzono: 13.12.2021 Opublikowano: 13.12.2021 Modyfikowano: 22.02.2022
Autor: dr hab. inż. Dariusz Bojczuk, prof. PŚk Publikujący: Miłosz PINDUR Modyfikujący: Miłosz PINDUR