Ogłoszenie o przeprowadzeniu postępowania przetargowego

Ogłoszenie o przeprowadzeniu postępowania przetargowego na najem lokalu o powierzchni 17,58 m2 w budynku A w celu prowadzenia punktu usługowo – handlowego dla pracowników i studentów  Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach.

 1. Zamawiający – Politechnika Świętokrzyska w Kielcach, aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25 – 314 Kielce
 2. Przedmiotem zamówienia jest najem lokalu mieszczącego się w siedzibie Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach o łącznej powierzchni 17,58 m2. Lokal znajduje się na I piętrze w budynku dydaktycznym A, wyposażony jest w instalację elektryczną. Lokal nie jest wyposażony w meble. Istnieje możliwość podłączenia
  do sieci internetowej.

Przeznaczenie lokalu –  powyższy lokal przeznaczono do najmu na czas nieokreślony, w celu prowadzenia działalności usługowo – handlowej dla pracowników i studentów Politechniki Świętokrzyskiej.

Wynajmujący oczekuje przedstawienia propozycji zagospodarowania lokalu.

 1. Najemca będzie prowadził powyższą działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Najemca będzie utrzymywał lokal w należytym stanie technicznym.

Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest:
kierownik Działu Administracyjno – Gospodarczego; tel. 41 34 24 271, 602 342 050

 1. Oferty należy składać w terminie do dnia 10.03.2020 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego, aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce budynek D
  nr 31 – Biuro Kanclerza, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg na najem lokalu z przeznaczeniem na punkt usługowo – handlowy w budynku „A”.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25 – 314 Kielce budynek D pok. Nr 31 w dniu 10.03.2020 r. o godz. 10.15
 3. Przystępujący do przetargu zobowiązani są do złożenia w terminie oferty zawierającej:
  1. nazwę i adres oferenta, aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,
  2. oferowaną stawkę najmu za 1 m2 wynajmowanej powierzchni miesięcznie netto w PLN (bez energii elektrycznej),
  3. oferowany czynsz za całą powierzchnię najmu (bez energii elektrycznej) netto
  4. propozycję zagospodarowania lokalu.
  5. termin rozpoczęcia działalności.

Wymienione wyżej dokumenty mogą być przedłożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez oferenta.

 1. Przetarg uznaje się za ważny, jeżeli wpłynie co najmniej jedna oferta.
 2. Zasady najmu lokalu:
  1. Szczegółowe zasady najmu określać będzie umowa zawarta pomiędzy Politechniką Świętokrzyską, a oferentem wybranym w drodze przetargu. Umowa zostanie zawarta na czas nieokreślony z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia na koniec miesiąca kalendarzowego.
  2. Czynsz najmu lokalu będzie ustalony na poziomie zadeklarowanym przez oferenta w wybranej ofercie. Stawka czynszu obejmować będzie koszt utrzymania technicznego nieruchomości, koszty ochrony obiektu i kontroli dostępu do obiektu, koszty dostawy energii cieplnej, koszt zużycia wody i odprowadzania ścieków, podatku od nieruchomości, itp. Szczegóły dotyczące zasady rozliczeń zostaną zapisane w umowie na najem lokalu.
  3. Najemca będzie obciążany za zużycie energii elektrycznej kwotą zryczałtowaną.
  4. Wszelkie ewentualne adaptacje wymagają uprzedniej zgody Wynajmującego. Nakłady i ulepszenia związane na stałe z pomieszczeniem, wykonane przez Najemcę, przechodzą na rzecz Wynajmującego.
  5. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do akceptacji wizualizacji wystroju wynajmowanych pomieszczeń.
 3. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Utworzono: Opublikowano: 28.02.2020 Modyfikowano: 28.02.2020
Autor: Publikujący: Miłosz PINDUR Modyfikujący: Miłosz PINDUR