Ogłoszenie o przeprowadzeniu postępowania przetargowego

(Last Updated On: 28.02.2020)

Ogłoszenie o przeprowadzeniu postępowania przetargowego na najem lokalu o powierzchni 17,58 m2 w budynku A w celu prowadzenia punktu usługowo – handlowego dla pracowników i studentów  Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach.

 1. Zamawiający – Politechnika Świętokrzyska w Kielcach, aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25 – 314 Kielce
 2. Przedmiotem zamówienia jest najem lokalu mieszczącego się w siedzibie Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach o łącznej powierzchni 17,58 m2. Lokal znajduje się na I piętrze w budynku dydaktycznym A, wyposażony jest w instalację elektryczną. Lokal nie jest wyposażony w meble. Istnieje możliwość podłączenia
  do sieci internetowej.

Przeznaczenie lokalu –  powyższy lokal przeznaczono do najmu na czas nieokreślony, w celu prowadzenia działalności usługowo – handlowej dla pracowników i studentów Politechniki Świętokrzyskiej.

Wynajmujący oczekuje przedstawienia propozycji zagospodarowania lokalu.

 1. Najemca będzie prowadził powyższą działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Najemca będzie utrzymywał lokal w należytym stanie technicznym.

Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest:
kierownik Działu Administracyjno – Gospodarczego; tel. 41 34 24 271, 602 342 050

 1. Oferty należy składać w terminie do dnia 10.03.2020 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego, aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce budynek D
  nr 31 – Biuro Kanclerza, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg na najem lokalu z przeznaczeniem na punkt usługowo – handlowy w budynku „A”.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25 – 314 Kielce budynek D pok. Nr 31 w dniu 10.03.2020 r. o godz. 10.15
 3. Przystępujący do przetargu zobowiązani są do złożenia w terminie oferty zawierającej:
  1. nazwę i adres oferenta, aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,
  2. oferowaną stawkę najmu za 1 m2 wynajmowanej powierzchni miesięcznie netto w PLN (bez energii elektrycznej),
  3. oferowany czynsz za całą powierzchnię najmu (bez energii elektrycznej) netto
  4. propozycję zagospodarowania lokalu.
  5. termin rozpoczęcia działalności.

Wymienione wyżej dokumenty mogą być przedłożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez oferenta.

 1. Przetarg uznaje się za ważny, jeżeli wpłynie co najmniej jedna oferta.
 2. Zasady najmu lokalu:
  1. Szczegółowe zasady najmu określać będzie umowa zawarta pomiędzy Politechniką Świętokrzyską, a oferentem wybranym w drodze przetargu. Umowa zostanie zawarta na czas nieokreślony z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia na koniec miesiąca kalendarzowego.
  2. Czynsz najmu lokalu będzie ustalony na poziomie zadeklarowanym przez oferenta w wybranej ofercie. Stawka czynszu obejmować będzie koszt utrzymania technicznego nieruchomości, koszty ochrony obiektu i kontroli dostępu do obiektu, koszty dostawy energii cieplnej, koszt zużycia wody i odprowadzania ścieków, podatku od nieruchomości, itp. Szczegóły dotyczące zasady rozliczeń zostaną zapisane w umowie na najem lokalu.
  3. Najemca będzie obciążany za zużycie energii elektrycznej kwotą zryczałtowaną.
  4. Wszelkie ewentualne adaptacje wymagają uprzedniej zgody Wynajmującego. Nakłady i ulepszenia związane na stałe z pomieszczeniem, wykonane przez Najemcę, przechodzą na rzecz Wynajmującego.
  5. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do akceptacji wizualizacji wystroju wynajmowanych pomieszczeń.
 3. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Last Updated on 28.02.2020 by Miłosz PINDUR

Data publikacji: 28.02.2020 @ 10:27 Data ostatniej modyfikacji: 28.02.2020 @ 10:27
Osoba publikująca: Miłosz PINDUR Osoba modyfikująca: Miłosz PINDUR