OGŁOSZENIE o postępowaniu ofertowym na sprzedaż zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego

1. Nazwa i siedziba sprzedającego:
Politechnika Świętokrzyska
al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7
25-314 Kielce

2. Miejsce i termin przeprowadzenia postępowania: 25 kwietnia 2022 r. o godz. 8.00.

3. Rodzaj, typ i ilość przedmiotów sprzedaży: Wykaz składników majątku (załącznik nr 1b).

4. Miejsce i termin oględzin przedmiotu sprzedaży:

 • 1) Kielce, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, w dni robocze w godz. 9-14, po wcześniejszym uzgodnieniu;
 • 2) osoba do kontaktu: wg Wykazu składników majątku (załącznik nr 1b).

5. Oferta zakupu winna być złożona na załączonym formularzu ofertowym (załącznik nr 2b).

6. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:

 • 1) oferty zakupu w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Postępowanie ofertowe AEIZ-248-L-4b/22” należy składać w dni robocze w godz. 9:00-14:00 do dnia 21 kwietnia 2022 r. w Biurze Kanclerza (Kielce, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, pok. 31 bud. D) lub przesyłać pocztą elektroniczną na adres: wkurtek@tu.kielce.pl,
 • 2) termin związania ofertą: 21 dni od dnia upływu terminu składania ofert;
 • 3) oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

8. Politechnika Świętokrzyska zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert i bez podania przyczyny.

9. Inne informacje:

 • 1) postępowanie prowadzone jest na podstawie Instrukcji zagospodarowania oraz likwidacji zbędnych i zużytych składników majątku (Zarządzenia Nr 121/21 Rektora z dnia 30 września 2021 r.);
 • 2) podana kwota jest ceną wywoławczą;
 • 3) dopuszcza się składanie ofert częściowych;
 • 4) oferent podaje cenę netto, do której dolicza się podatek VAT (stawka 23 %);
 • 5) o odrzuceniu oferty zawiadamia się niezwłocznie oferenta jeżeli;
  a) oferta została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu,
  b) nie zawiera danych, o których mowa w pkt. 5 lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inne wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę
 • 6) wybiera się:
  a) oferenta, który zaoferował najwyższą cenę, lub
  b) organizuje dodatkowe postępowanie ofertowe pomiędzy oferentami w przypadku złożenia równorzędnych ofert.

10. Termin zawarcia umowy sprzedaży:

 • 1) umowę sprzedaży uważa się za zawartą z chwilą wyboru najkorzystniejszej oferty;
 • 2) nabywca, który złożył najkorzystniejszą ofertę zobowiązany jest zapłacić przelewem cenę nabycia w ciągu 7 dni od dnia otrzymania faktury VAT;
 • 3) wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

11. Klauzula informacyjna (ogólna) o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na stronie internetowej Politechniki Świętokrzyskiej – www.tu.kielce.pl/RODO.


Załącznik nr 1b – Wykaz zbędnych i zużytych składników majątku AEIZ-248-… Załącznik nr 2b – Formularz ofertowy

Utworzono: 14.04.2022 Opublikowano: 14.04.2022 Modyfikowano: 14.04.2022
Autor: Wojciech Kurtek Publikujący: Miłosz PINDUR Modyfikujący: Miłosz PINDUR