Informacja dla wykonawców

(Last Updated On: 09.08.2018)

Zmiany związane ze sposobem przekazywania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Uprzejmie informujemy, że w związku z istotnymi zmianami związanymi ze sposobem przekazywania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, które obowiązywać będą od dnia 18 kwietnia 2018r., w postępowaniach prowadzonych na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach na podstawie art. 11 ust 8, dokument JEDZ powinien być składany pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mail: dzp@tu.kielce.pl

Last Updated on 09.08.2018 by Miłosz PINDUR

Data publikacji: 05.04.2018 @ 08:47 Data ostatniej modyfikacji: 09.08.2018 @ 13:28
Osoba publikująca: Miłosz PINDUR Osoba modyfikująca: Miłosz PINDUR