Informacja dla wykonawców

Zmiany związane ze sposobem przekazywania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Uprzejmie informujemy, że w związku z istotnymi zmianami związanymi ze sposobem przekazywania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, które obowiązywać będą od dnia 18 kwietnia 2018r., w postępowaniach prowadzonych na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach na podstawie art. 11 ust 8, dokument JEDZ powinien być składany pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mail: dzp@tu.kielce.pl

Utworzono: Opublikowano: 05.04.2018 Modyfikowano: 09.08.2018
Autor: Publikujący: Miłosz PINDUR Modyfikujący: Miłosz PINDUR